Spoločenský protokol, biznis protokol v praxi a základy diplomatického protokolu

Termín konaniapodľa záujmu
Rozsah kurzu10 vyučovacích hodín
Miesto konaniaUniverzita Komenského v Bratislave
Centrum ďalšieho vzdelávania
Odbojárov 10/a (vo dvore)
831 04  Bratislava
Doprava: zástavka Slovnaft aréna, MHDč.: 39, 61, 63, 74, 78, 204
Cieľ kurzu
 • prehĺbiť a obnoviť poznatky z oblasti etikety a spoločenského správania
 • získať zručnosti pri aplikácii všeobecných a špecifických zásad v pracovných a mimo pracovných situáciách
 • vnútorne sa stotožniť s profesionálnymi princípmi spoločenského protokolu
 • vedieť sa orientovať v základných informáciách z oblasti diplomacie
Cieľová skupina
 • všetci, ktorí si uvedomujú význam slušnosti, ktorá otvára všetky dvere na ceste budovania úspešnej osobnej a profesijnej kariéry
 • všetci, ktorým záleží na prevencii pred spoločenskými faux pas
Forma výučbyskupinová
Obsahová náplň

SLUŠNOSŤ NIČ NESTOJÍ, ALE KUPUJE VŠETKO - PREČO BYŤ SLUŠNÝ

 • Základné pojmy. Morálka, etika a etiketa.
 • Vznik a základy spoločenského protokolu. Spoločenská komunikácia, štyri zásady spoločenskej komunikácie, historická podmienenosť, rozdiely v kultúrach jednotlivých národov, zákon spoločenskej významnostia formy protokolu.

VYBRANÉ VŠEOBECNÉ ŠTANDARDY SLUŠNOSTI

 • Teoretické východiská. Pozdrav, predstavovanie, oslovovanie a titulovanie, tykanie a vykanie, návštevy, kvety a dary, protokol na verejnosti.

BIZNIS PROTOKOL

 • Imidž manažéra. Úprava zovňajšku, „zákonník" odievania a neverbálne signály.
 • Spoločenské podujatia. Formy spoločenských podujatí, ich charakteristika, príprava a organizácia.

SPRÁVANIE VPRACOVNOM STYKU

 • Profesionalita na pracovisku. Pracovné prostredie včera a dnes, pracovný deň manažéra, telefonovanie, písomná korešpondencia, elektronická komunikácia a pracovné návštevy
 • Pracovné návštevy a rokovania. Prijímanie pracovných návštev, príprava obchodného rokovania a fázy obchodného rokovania.

ZÁKLADY DIPLOMATICKÉHO PROTOKOLU

 • Základné teoretické východiská. Pojem diplomatický protokol, poslanie a význam diplomatického protokolu, spoločenské podujatia v diplomatickej praxi a skúsenosti z diplomatickej praxe
Záver. Skúsenosti z praxe, modelové situácie, otázky a odpovede.
Cena149 €