Personalistika ako pomedzie psychológie, práva a sociológie

Termín
konania
podľa záujmu
Rozsah10 vyučovacích hodín
Miesto
konania
Univerzita Komenského v Bratislave
Centrum ďalšieho vzdelávania
Odbojárov 10/a (vo dvore)
831 04  Bratislava
Doprava: zastávka Zimný štadión, MHD č.: 39, 61, 63, 74, 78, 204
Cieľ vzdelávacej
aktivity
Osvojenie si odborných vedomostí o personálnej agende, o legislatívnych a pracovno-právnych náležitostiach  personálnej agendy. Získané vedomosti budú trénované na modelových situáciách.
Forma výučbySkupinová, praktický tréning
Cieľová skupinaPersonálni manažéri alebo záujemcovia o prácu v personalistike. Ľudia, ktorí si v tejto oblasti chcú a potrebujú doplniť praktické vedomosti a zručnosti.
Obsahová náplň

Pracovný pomer a spolupráca s inými inštitúciami.
Dohody o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru.
Skončenie pracovného pomeru.
Pracovný čas, bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci.
Základné pracovno-právne predpisy. 

Cena84 €