Personalistika v systéme riadenia firmy

Termín
konania
podľa záujmu
Rozsah10 vyučovacích hodín
Miesto
konania
Univerzita Komenského v Bratislave
Centrum ďalšieho vzdelávania
Odbojárov 10/a (vo dvore)
831 04  Bratislava
Doprava: zastávka Zimný štadión, MHD č.: 39, 61, 63, 74, 78, 204
Cieľ vzdelávacej
aktivity
Cieľom seminára je poskytnutie základných informácií o mieste personálneho riadenia v rámci strategického riadenia firmy v kontexte budúcich požiadaviek na udržanie a zvyšovanie konkurencieschopnosti spoločnosti v čase rastúceho nedostatku kvalifikovaných zamestnancov.
Forma výučbySkupinová, praktický tréning
Cieľová skupinaPersonálni manažéri alebo záujemcovia o prácu v personalistike. Ľudia, ktorí si v tejto oblasti chcú a potrebujú doplniť praktické vedomosti a zručnosti.
Obsahová náplň

Poslanie personalistiky v systéme riadenia firmy – získať, udržať a motivovať k vysokému výkonu.
Profesionálna rola personálneho manažéra.
Personalistika ako podpora pre riadenie výkonnosti firmy (úvod do problematiky) – systém riadenia výkonnosti je záležitosťou  celého manažmentu spoločnosti, kde má centrálnu metodickú úlohu personálny útvar.
Personalistika ako prevencia zlyhania ľudského faktora.
Inovácie z pohľadu ľudského činiteľa – personalistika ako základný nástroj riadenia na zvyšovanie inovatívnosti. 

Cena84 €