Personálny manažment

Termín konaniapodľa záujmu
Rozsah kurzu80 vyučovacích hodín
Miesto konaniaUniverzita Komenského v Bratislave
Centrum ďalšieho vzdelávania
Odbojárov 10/a (vo dvore)
831 04  Bratislava
Doprava: zástavka Slovnaft aréna, MHDč.: 39, 61, 63, 74, 78, 204
Cieľ kurzuOsvojenie si odborných vedomostí o personálnej a mzdovej agende, o legislatívnych a pracovno-právnych náležitostiach personálnej a mzdovej agendy. Získané vedomosti budú trénované na modelových situáciách.
Osvojiť si efektívne a cielené riadenie ľudských zdrojov, personálnych nákladov, s využitím najnovších poznatkov v riadení ĽZ, pracovných tímov, ale aj kariérového rozvoja manažéra. Zároveň je štúdium zamerané na posilnenie strategického vnímania útvaru ĽZ pri nadväzovaní personálnej politiky na stratégiu firmy
Cieľová skupinaPersonálni manažéri alebo záujemcovia oprácu v personalistike. Ľudia, ktorí si v tejto oblasti chcú a potrebujú doplniť praktické vedomosti a zručnosti.
Forma výučbySkupinová, praktický tréning
Obsahová náplň

Modul 1 - Personalistika v systéme riadenia firmy (10 hodín)
Modul 2 - Plánovanie, nábor a výber zamestnancov (10 hodín)
Modul 3 - Riadenie firemnej kultúry (10 hodín)
Modul 4 - Plánovanie a riadenie rozvoja ľudí (10 hodín)
Modul 5 - Risk manažment v personalistike (10 hodín)
Modul 6 - Špeciálne personalistické nástroje rozvoja ľudí (10 hodín)
Modul 7 - Personalistika ako pomedzie ekonómie a práva (10 hodín)
Modul 8 - Personalistika ako pomedzie psychológie, práva a sociológie (10 hodín)

Cena

674 € za celý kurz

Jednotlivé moduly kurzu je možné absolvovať aj samostatne 
84 € - cena za 1 vybraný modul
253 € - cena za 3 vybrané moduly (platba spolu)
421 € - cena za 5 vybraných modulov (platba spolu)