Plánovanie, nábor a výber zamestnancov

Termín
konania
podľa záujmu
Rozsah10 vyučovacích hodín
Miesto
konania
Univerzita Komenského v Bratislave
Centrum ďalšieho vzdelávania
Odbojárov 10/a (vo dvore)
831 04  Bratislava
Doprava: zastávka Zimný štadión, MHD č.: 39, 61, 63, 74, 78, 204
Cieľ vzdelávacej
aktivity
Seminár sa venuje problematike efektívneho personálneho zabezpečovania firiem. Táto oblasť personálneho riadenia priamo súvisí s výkonnosťou firmy. Na seminári sa zaoberáme reakciami na zmenenú situáciu na pracovnom trhu, kde je čoraz ťažšie predikovať, ako bude zamestnanec v práci fungovať.
Forma výučbySkupinová, praktický tréning
Cieľová skupinaPersonálni manažéri alebo záujemcovia o prácu v personalistike. Ľudia, ktorí si v tejto oblasti chcú a potrebujú doplniť praktické vedomosti a zručnosti.
Obsahová náplň

Plánovanie pracovníkov, vytváranie pracovných miest.
Získavanie pracovníkov – nábor a formy; informácie o práci a pracovnom mieste a ich význam pre adaptáciu zamestnanca.
Výber zamestnancov – spôsoby výberu, ich účinnosť a situačné využitie.

Cena84 €