Základy koučingu

Termín konaniapodľa záujmu
Rozsah kurzu16 vyučovacích hodín
Miesto konaniaUniverzita Komenského v Bratislave
Centrum ďalšieho vzdelávania
Odbojárov 10/a (vo dvore)
Doprava: zástavka Slovnaft aréna, MHD č.: 39, 61, 63, 74, 78, 204
Cieľ kurzuCieľom vzdelávacej aktivity je rozšírenie manažérskych kompetencií o základné kompetencie v koučovanom prístupe, ako je kladenie otázok, aktívne načúvanie, formulovanie spoločného cieľa. Účastníci získajú základné vedomosti a vlastné skúsenosti s koučovaním, osvoja si základné princípy v koučingu a koučovacieho rozhovoru, ktoré mnohonásobne zefektívnia ich riadiacu činnosť. Každý účastník si spracuje vlastný akčný plán rozvoja na ďalšie obdobie.
Cieľová skupinamanažéri rôznych úrovní, team leaderi, špecialisti pre ľudské zdroje
Forma výučby
 • modelové situácie/aktivity
 • zážitkové cvičenia k témam
 • hranie rolí
 • nácvik s feedbackom
 • práca v menších skupinách/dvojice + triády
 • ukážky koučovania
Využívané prístupy a metodiky
 • systemický prístupu zameraný na riešenie Solution Focused
 • 4 –kvadrantový model myslenia M. Atkinson
 • metóda Inner game, odstraňovanie vnútorných bariér a zvyšovania výkonnosti T. Gallwey a J. Whitmore
Obsahová náplň
 • Nastavenie individuálnych očakávaní acieľov účastníkov tréningu – cvičenie realizované tímovým koučovaním
 • Manažérske štýly, ich identifikovanie a vhodné využitie. Kritériá vhodnosti, efektivita použitia vrôznych situáciách srôznymi ľuďmi – teória kombinovaná spraktickými príkladmi
 • Fázy naberania skúseností a získavania kompetenčných zručností. Účinnosť jednotlivých štýlov podľa úrovne rozvoja podriadeného v expertíznej, skúsenostnej rovine + cvičenie zamerané na meranie aktuálnych kľúčových kompetencií a výber prioritného kritéria rozvoja
 • Koučovací prístup ako jeden zo štýlov vedenia ľudí. Čo je koučing, jeho ciele aprínos, prečo je efektívny, prečo/ ako funguje a za akých podmienok –teória, ukážka, cvičenie (zážitok)
 • V čom sa koučing líši od iných prístupov (psychoterapia, mentoring, counsulting, poradenstvo, tréning,..)
 • Základné kompetencie v koučovacom prístupe: kladenie otázok, aktívne načúvanie, nadhľad a odosobnenie, formulovanie spoločného cieľa
 • Štruktúra koučovacieho rozhovoru. Základné koučovacie nástroje: 4 plánovacie otázky, škálovanie a model GROW – teória, ukážka, precvičenie a praktické príklady využitia v manažérskej praxi.
 • Základné princípy koučingu. Užitočné a efektívne nástroje a metodiky koučingu využiteľné vo firemnom prostredí, zamerané na dosahovanie výsledkov a nachádzanie riešení vpraxi.
 • Nastavenie individuálnych plánov a akčných krokov účastníkov tréningu pre zavedenie do praxe a aplikácie do vlastného manažérskeho štýlu.
Cena168 €
LektorMgr. Eva Uhríková - certifikovaný kouč ACC medzinárodnou federáciou koučov ICF, kariérny a biznis kouč, HR konzultant, Erickson Certified Professional Coach
Doklad o ukončeníOsvedčenie