Základy koučingu

Termín konaniapodľa záujmu (15:00 - 19:15 hod.)
Rozsah kurzu10 vyučovacích hodín
2x 4 vyučovacie hodiny
Miesto konaniaUniverzita Komenského v Bratislave
Centrum ďalšieho vzdelávania
Odbojárov 10/a (vo dvore)
831 04  Bratislava
Doprava: zástavka Slovnaft aréna, MHD č.: 39, 61, 63, 74, 78, 204
Cieľ kurzuCieľom vzdelávania je rozšírenie manažérskych zručností o jeden z najsilnejších spôsobov vedenia ľudí – koučovanie. Koučovanie ako kľúčový nástroj podpory rozvoja pracovníkov dokáže odstrániť zábrany, ktoré stoja medzi koučovaným a jeho potenciálom, čím ho môže doviesť k vyšším výkonom, motivácii, spokojnosti, úspechu a pod.
Účastníci vzdelávania získajú základné vedomosti a vlastné skúsenosti s koučovaním, osvoja si základné princípy v koučingu a koučovacieho rozhovoru, ktoré mnohonásobne zefektívnia ich riadiacu činnosť. Každý účastník si spracuje vlastný akčný plán rozvoja na ďalšie obdobie.
Cieľová skupinaVzdelávanie je určené manažérom a vedúcim pracovníkom na všetkých úrovniach riadenia, teamleaderov a špecialistov pre ľudské zdroje.
Forma výučby
  • modelové situácie/aktivity
  • zážitkové cvičenia k témam
  • hranie rolí
  • nácvik s feedbackom
  • práca v menších skupinách/dvojice + triády
  • ukážky koučovania
Obsahová náplň
• Manažér v úlohe kouča
• Čo je koučing a v čom sa líši od iných prístupov
• Aká je úloha kouča a koučovanie
• Základné princípy koučovania
• Rôzne tipy a modely koučingu
• Priebeh koučovacieho sedenia
• Aktívne počúvanie
• Ako sa vyhnúť manipulácií
• Poskytnutie spätnej väzby
• Úskalia, na ktoré by sa mal kouč pripraviť
• Techniky a nástroje koučovacieho rozhovoru
Cena149 €