Znalostný manažment ako nástroj myslenia

Termín konaniapodľa záujmu (15:00 - 19:15 hod.)
Rozsah kurzu5 vyučovacích hodín
Miesto konaniaUniverzita Komenského v Bratislave
Centrum ďalšieho vzdelávania
Odbojárov 10/a (vo dvore)
831 04  Bratislava
Doprava: zástavka Slovnaft aréna, MHD č.: 39, 61, 63, 74, 78, 204
Cieľ kurzuPochopiť princípy znalostného manažmentu a ich význam pre organizácie a jednotlivcov.
Spoznať cesty ako zvýšiť účinnosť firemného vzdelávania a znížiť riziká vyplývajúce z nevhodne orientovaného osobného kariérneho rozvoja.
Cieľová skupinaVzdelávanie je určené pre:
  • každého, komu záleží na osobnom rozvoji,
    každého, kto sa chce stať kvalitným znalostným pracovníkom,
    zástupcov firiem, ktorí chcú získať vyššiu (konkurenčnú) úroveň zhodnotenia vedomostí ich pracovníkov,
    zástupcov firiem, ktorí chcú budovať učiacu sa organizáciu prostredníctvom siete znalostných pracovníkov.
  • každého, kto sa chce stať kvalitným znalostným pracovníkom,
  • zástupcov firiem, ktorí chcú získať vyššiu (konkurenčnú) úroveň zhodnotenia vedomostí ich pracovníkov,
  • zástupcov firiem, ktorí chcú budovať učiacu sa organizáciu prostredníctvom siete znalostných pracovníkov.
Forma výučby
Vzdelávanie prebieha v interaktívnom prostredí, väčšinou času má formu diskusie. Vybrané témy vzdelávania sú spracované aj vo forme video záznamu, ktorý možno naštudovať pred začiatkom kurzu.
Obsahová náplň• Východiská, terminológia a stručná história znalostného manažmentu
• Dáta, informácie, znalosti – ich vzťah a rozdiely medzi nimi
• Explicitná a tacitná forma znalostí
• Konverzia vedomostí vyjadrená diagramom SECI
• Firemné kultúry a ich vplyv na vznik a rozvoj učiacej sa organizácie
• Stratégia a riadenie firmy v znalostnej ekonomike
• Stratégie rozvoja znalostí a ich predpoklady
• Praktické postupy zdieľania znalostí v projektoch
• Znalosti a osobný rozvoj
• Štýly poznávania a Kolbov cyklus učenia
• Krivka učenia sa
Cena49 €