Vizuálna komunikácia v marketingu firmy

Termín konaniapodľa záujmu
Rozsah kurzu16 vyučovacích hodín
2 dni (štvrtok, piatok)
Miesto konaniaUniverzita Komenského v Bratislave
Centrum ďalšieho vzdelávania
Odbojárov 10/a (vo dvore)
831 04  Bratislava
Doprava: zástavka Slovnaft aréna, MHD: 39, 61, 63, 74, 78, 204
Cieľ aktivity
 1. Naučiť podnikateľov, pracovníkov firiem (organizácií), ktorí zabezpečujú prezentáciu podnikov, produktov alebo podujatí či už formou spolupráce s profesionálnymi dodávateľmi, alebo svojpomocne vybratých zásadách modernej vizuálnej komunikácie, ako aj princípoch jej realizácie.
 2. Rozvinúť ich schopnosť posúdiť, či profesionáli v marketingovej komunikácií – naši dodávatelia sú pre nás výhodou, či vynakladané investície do komunikácie môžu priniesť očakávaný efekt. Tým, ktorí preferujú realizáciu podkladov pre vizuálnu marketingovú komunikáciu svojpomocne (a nie sú profesionálni výtvarníci, copywriteri, kreatívci)
 3. Dať jednoduché návody, ako postupovať bezpečne a efektívne k výsledku vhodnému pre zverejnenie.
 4. Upozorniť na chyby, ktorých sa amatéri pri tvorbe letákov, plagátov, bannerov, reklamy, inzercie dopúšťajú a poskytnúť rámcové rady, aby vlastné realizácie boli vkusnými, neprehliadnuteľnými dielami prinášajúcimi aj výsledný komerčný efekt.
Cieľová skupinaPodnikatelia, pracovníci firiem (organizácií) zabezpečujúci prezentáciu podnikov, produktov alebo podujatí či už formou spolupráce s profesionálnymi dodávateľmi, alebo svojpomocne. Mnoho ľudí dnes musí vytvárať pre svoje firmy (organizácie) návrhy letákov, plagátov, bannerov, reklám, inzercie a suplovať tak prácu profesionálov v odbore marketingovej komunikácie. Iní sú zase nútení s profesionálmi komunikovať, objednávať výkony a dodávky posudzovať, hoci k tomu nemajú relevantné formálne vzdelanie. Obom skupinám je kurz predovšetkým určený.
Kurz nie je nastavený pre profesionálov v odbore propagácie a komunikácie!
Forma výučbyKurz poskytuje nevyhnutný teoretický základ k téme i praktické príklady vhodných realizácií. V moderovanej diskusii rieši konkrétne problémy a otázky nastolené účastníkmi spolu s výmenou skúseností medzi lektorom, účastníkmi i účastníkmi navzájom. Účastníci si môžu priniesť na kurz vlastné návrhy, alebo návrhy, ktoré ich zaujali, prípadne tie, na ktoré majú rozporné reakcie, aby získali odborný posudok lektora, prípadne názor ostatných účastníkov kurzu.
Obsahová náplň

Vysoká efektivita vynaložených nákladov je dnes príznakom doby a nemožno ju ignorovať. Kurz by mali absolvovať tí, ktorým výsledok a prínos vizuálnej komunikácie, propagácie, či e-reklamy nie je ľahostajný.

 • Marketingová, obchodná komunikácia (podpora predaja), propagácia a reklama. Systémové vymedzenie, rozpoznanie a účel;
 • Základné pravidlá a tajomstvá úspešnej marketingovej a obchodnej komunikácie;
 • Získavanie pozornosti, chápania a odozvy publika. Ako to robiť efektívne?;
 • Mýty a fakty o tom ako zákazníci vidia, čítajú, vnímajú informácie. Ako si informácie interpretujú?;
 • Výtvarná a obsahová kompozícia vo vizuálnej komunikácii;
 • Farba vo vizuálnej komunikácii;
 • Písmo (fonty) a texty vo vizuálnej komunikácii;
 • Obrázky, značky, logotypy, ornamenty, cliparty, grafy vo vizuálnej komunikácií;
 • Niektoré aspekty spájania rozmanitých typov marketingovej aobchodnej komunikácie–elektronické a printové média a pod.;
 • Príprava podkladov pre profesionálnu tlač, web, prípadne iné aplikácie–nevyhnutné základy;
 • Kritéria a spôsoby hodnotenia efektívnosti vizuálnej marketingovej a obchodnej komunikácie.
Cena199 €