Mediátor - 200 hodinový akreditovaný kurz

Z dôvodu prijatých opatrení v súvislosti s COVID-19 sa vzdelávací program Mediátor so začiatkom november 2020 posúva na neurčito, nakoľko je vzdelávací program možné vzdelávať iba prezenčnou formouVaše prihlášky evidujeme, budeme Vás kontaktovať po zlepšení pandemickej situácie. 


Ďakujeme.

Akreditované vzdelávanie

Termín začiatku

-

Rozsah200 vyučovacích hodín (14 víkendových stretnutí)

(Kurz bude prebiehať 2x do mesiaca v 2-dňových cykloch podľa harmonogramu v piatky v čase od 13,30 do 18,00 a soboty v čase od 9,00 do 18,00.)
Výučba neprebieha počas sviatkov a školských prázdnin

Miesto konaniaUniverzita Komenského v Bratislave
Centrum ďalšieho vzdelávania
Odbojárov 10/a (vo dvore)
831 04  Bratislava
Doprava: zástavka Slovnaft aréna, MHD č.: 39, 61, 63, 74, 78, 204
Cieľová skupinaOsoby so záujmom získať osobité kvalifikačné predpoklady, odborné vedomosti a zručnosti potrebné na výkon činnosti mediátora podľa zákona 420/2004 Z.z o mediácii v platnom znení.
Požadované vstupné vzdelanieVysokoškolské vzdelanie II. stupňa na vysokej škole v Slovenskej republike, alebo uznaný doklad o vysokoškolskom vzdelaní II. stupňa vydaný zahraničnou vysokou školou.
Profil absolventaAbsolvent vzdelávacieho programu pozná teoretické základy právneho poriadku, interpersonálnej komunikácie, tréningu sociálnych zručností, vedenia mediačného procesu a prípavy dohôd. Získa profesijné kompetencie potrebné pre riadenie sporov občianskoprávnych, rodinnoprávnych, obchodno-právnych (záväzkových) a pracovnoprávnych veciach. Vie prakticky využívať a uplatňovať nástroje sociálnych zručností pri vedení mediačného procesu v kontinuite sebareflexie a etického kódexu mediátorov. Vie svoje rozhodnutia a riešenia odborne zdôvodniť s odvolaním sa na konkrétnu východiskovú situáciu a podmienky.
Forma výučbyPrezenčná
Metódyprednáška, dialóg, diskusia, prípadové štúdie, rolové cvičenia a zážitkové cvičenia so spätnou väzbou
Obsahová náplň

 Základy právneho poriadku (50 hod.)

1. Základy teórie práva

 • základy práva a právne odvetvia

2. Legislatívny rámec mediácie v SR

 • zákon o mediácii a súvisiace predpisy

3. Základy občianskeho práva

 • vybrané ustanovenia občianskeho práva,
 • základné informácie o odvetviach občianskeho práva,
 • úprava občianskoprávnych, záväzkovoprávnych a pracovnoprávnych vzťahov (zmluvy a dohody, podmienky platnosti, forma, podstatné a iné obsahové náležitosti, plnenie zmlúv),
 • občianske právo procesné (vybrané ustanovenia nového sporového a nesporového poriadku),

4. Základy obchodného práva

 • vybrané ustanovenia obchodného práva,
 • základné informácie o odvetviach obchodného práva,
 • spotrebiteľské spory

5. Základy pracovného práva

 • vybrané ustanovenia pracovného práva,
 • základné informácie o odvetviach pracovného práva

6. Základy rodinného práva

 • vybrané ustanovenia rodinného práva,
 • základné informácie o odvetviach rodinného práva,
 • úprava rodinnoprávnych vzťahov (najmä najlepší záujem dieťaťa, striedavá osobná starostlivosť, vyporiadanie podielového a bezpodielového spoluvlastníctva , vyživovacia povinnosť, rodinnoprávne spory s cudzím prvkom),

7. Prierez správnym poriadkom

 • základné typy zmlúv, ich tvorba a podstatné obsahové náležitosti,
 • plynutie a prerušenie plynutia premlčacích lehôt, preklúzia

8. Právna pomoc pre osoby v materiálnej núdzi

 • právna pomoc pre osoby v materiálnej núdzi a mediácia

9. Mediácia a probácia v trestnom práve

10. Mediácia v jednotlivých právnych systémoch vo svete

 • cezhraničné spory

Interpersonálna komunikácia, teória konfliktov, psychologické aspekty riešenia konfliktov a tréning sociálnych zručností, pravidlá správania sa mediátora (50 hod.)

1. Komunikácia a osobnosť

 • psychológia osobnosti a sociálna psychológia,
 • základy komunikácie, neverbálna komunikácia a jej prejavy,
 • medziľudská komunikácia – prvý kontakt, formulovanie správ, aktívne počúvanie, identifikácia základných foriem ľudskej komunikácie (pasívna, asertívna, agresívna a pasívne agresívna, resp. manipulatívna komunikácia),
 • empatia a sociálna senzitivita,
 • efektívna komunikácia a bariéry v komunikácii,
 • techniky kladenia otázok,
 • spätná väzba v komunikácii

2. Komunikácia a konflikt

 • definícia konfliktu (v širšom a užšom zmysle), pozitivistické chápanie konfliktu, konflikt ako sociálny konštrukt,
 • typológie konfliktov,
 • konflikt ako proces (vývojové fázy konfliktu, eskalácia konfliktu),
 • jednostranný, skrytý a fixovaný konflikt,
 • základy interpersonálnej komunikácie, princípy kooperácie a súperenia v medziľudskom sty­ku,

3. Komunikácia a mediácia

 • možnosti riešenia konfliktu – tradičné, alternatívne, resp. participatívne
 • alternatívne riešenie konfliktov (vybraté možnosti – vyjednávanie, facilitácia, mediácia)
 • mediácia, jej princípy, proces, možnosti a limity
 • typy mediácie a jej uplatnenie, motivácia k riešeniu sporu mediáciou
 • psychologické aspekty rodinnoprávnych sporov, psychológia osobnosti dieťaťa
 • Vedenie procesu mediácie, príprava dohôd
 • Fázy mediačného procesu
 • Spory vhodné na mediáciu
 • Rola mediátora
 • Vedenie mediačného stretnutia
 • Spolupráca pri vedení mediačného stretnutia
 • Dohoda o riešení sporu mediáciou, dohoda o začatí mediácie, mediačná dohoda (formálne a obsahové náležitosti, účinky)

Tréning sociálnych zručností, pravidlá správania sa mediátora (50 hod.)

 • Sociálna percepcia v medziľudskom styku
 • Asertívne správanie
 • Princípy kooperatívneho vyjednávania, náročné situácie pri vyjednávaní
 • Sebareflexia a schopnosť flexibility v mediačnom procese
 • Zvládanie vlastných negatívnych emócií a neutralita (nestrannosť) v mediácii)
 • Etický kódex mediátora

Vedenie procesu mediácie, osvojenie jednotlivých fáz mediačného procesu (50 hod.)

 • Náročné situácie pri vedení mediačného procesu (zvládanie nesúhlasu, transformácia sťažností a agresie do neutrálnych výrokov, pozitívne formy nesúhlasu, eliminácia a tlmenie eskalácie sporu, práca s nerovnováhou moci v mediácii, ovplyvňovanie atmosféry počas riešenia konfliktu, oddelené stretnutie)
 • Vedenie procesu mediácie, osvojenie jednotlivých fáz mediačného procesu v občianskom práve
 • Vedenie procesu mediácie, osvojenie jednotlivých fáz mediačného procesu v obchodnom práve
 • Vedenie procesu mediácie, osvojenie jednotlivých fáz mediačného procesu v pracovnom práve
 • Vedenie procesu mediácie, osvojenie jednotlivých fáz mediačného procesu v rodinnom práve
 
Materiálne a technické zabezpečenieUčebne vybavené IT technikou s neobmedzeným prístupom na internet, študijné materiály v elektronickej podobe, dokumentácia v printovej podobe k riešeniu rôznych úloh interaktívneho vyučovania, rolových cvičení, prípadových štúdií a pod.
ObčerstveniePočas kurzu je zabezpečené občerstvenie v podobe kávy, čaju a vody.
Cena649 € 
Odborný garantprof. PaedDr. Vladimír Labáth, PhD.
Lektoriprof. PaedDr. Vladimír Labáth, PhD.
Mgr. Katarína Batková, PhD.
Mgr. Dušana Bieleszová
JUDr. Martin Biskupič
prof., PhDr., Ján Gabura, CSc.
PhDr. Helena Grófová, PhD.
Mgr. Vladimír Hambálek
PhDr. Jana Pružinská, PhD.
Ing. Bronislava Švehláková
JUDr. Beata Swanová
Záverečná skúškaZáverečná skúška pozostáva zo záverečného testu (hodnotenie teoretických znalostí) a praktickej časti (riešenie prípadových štúdií), pri ktorej účastník preukáže mieru osvojenia praktických a sociálnych zručností.
Doklad o ukončení

Osvedčenie vydané podľa § 10 ods. 3 zákon č.420/2004 Z. z. zákon o mediácii v platnom znení.

Vydané osvedčenie má neobmedzenú platnosť a deklaruje nadobudnutie osobitných kvalifikačných predpokladov potrebných na výkon činnosti mediátora. Osvedčenie je akceptované aj v ďalších oblastiach, kde je využívaná mediácia ako metóda riešenia sporov, napríklad v rámci zákona č. 305/2005 o sociálnoprávnej ochrane detí a sociálnej kuratele.

Výkon činnosti mediátora podľa zákona č. 420/2004 Z. z. je podnikaním. Mediátorov registruje Ministerstvo spravodlivosti SR, ktoré zapíše žiadateľa, ktorý spĺňa zákonné predpoklady, okrem iného má osvedčenie o úspešnom absolvovaní odbornej prípravy mediátora a vykonaní odbornej skúšky mediátora, nie staršie ako šesť mesiacov od vykonania skúšky.

Štátni zamestnanci sa nemôžu registrovať do registra mediátorov.