Centrum ďalšieho vzdelávaniaUniverzita Komenského v Bratislave

Mediátor - 200 hodinový akreditovaný kurz

Akreditované vzdelávanie

Rozsah

200 vyučovacích hodín

14 dvojdňových stretnutí - piatky a soboty / 9,00 -16,00hod.

Výučba neprebieha počas sviatkov a školských prázdnin.

Miesto konania
Centrum ďalšieho vzdelávania UK
Odbojárov 10/a
831 04 Bratislava
Cieľová skupinaOsoby so záujmom získať osobité kvalifikačné predpoklady, odborné vedomosti a zručnosti potrebné na výkon činnosti mediátora podľa zákona 420/2004 Z.z o mediácii v platnom znení.
Požadované vstupné vzdelanieVysokoškolské vzdelanie II. stupňa na vysokej škole v Slovenskej republike alebo uznaný doklad o vysokoškolskom vzdelaní II. stupňa vydaný zahraničnou vysokou školou.
Profil absolventaAbsolvent vzdelávacieho programu sa oboznámi s teoretickými základy právneho poriadku, interpersonálnej komunikácie, tréningu sociálnych zručností, vedenia mediačného procesu a prípravy dohôd. Získa profesijné kompetencie potrebné pre riadenie sporov občianskoprávnych, rodinnoprávnych, obchodno-právnych (záväzkových) a pracovnoprávnych veciach. Bude schopný prakticky využívať a uplatňovať nástroje sociálnych zručností pri vedení mediačného procesu v kontinuite sebareflexie a etického kódexu mediátorov. 
Forma výučbyPrezenčná
MetódyPrednáška, dialóg, diskusia, prípadové štúdie, rolové cvičenia a zážitkové cvičenia so spätnou väzbou
Obsahová náplň
  • Základy právneho poriadku (50 hod.)
  • Interpersonálna komunikácia, teória konfliktov, psychologické aspekty riešenia konfliktov a tréning sociálnych zručností, pravidlá správania sa mediátora (50 hod.)
  • Tréning sociálnych zručností, pravidlá správania sa mediátora (50 hod.)
  • Vedenie procesu mediácie, osvojenie jednotlivých fáz mediačného procesu (50 hod.)
 
Materiálne a technické zabezpečenieUčebne vybavené IT technikou s neobmedzeným prístupom na internet, študijné materiály v elektronickej podobe, dokumentácia v printovej podobe k riešeniu rôznych úloh interaktívneho vyučovania, rolových cvičení, prípadových štúdií a pod.
Odborný garantprof. PaedDr. Vladimír Labáth, PhD.
Lektori

prof. PaedDr. Vladimír Labáth, PhD.
PhDr. Jana Pružinská, PhD.
PhDr. Helena Grófová, PhD.
Ing. Bronislava Švehláková
JUDr. Martin Biskupič
JUDr. Beata Swanová
Ing. Lucia Koprivňanská

Záverečná skúškaZáverečná skúška pozostáva z testu (hodnotenie teoretických znalostí) a praktickej časti (vedenie mediačného procesu), pri ktorej účastník preukáže mieru osvojenia praktických a sociálnych zručností. Na záver spísanie mediačnej dohody.
Doklad o ukončení

Osvedčenie vydané podľa § 10 ods. 3 zákon č.420/2004 Z. z. zákon o mediácii v platnom znení.

Vydané osvedčenie má neobmedzenú platnosť a deklaruje nadobudnutie osobitných kvalifikačných predpokladov potrebných na výkon činnosti mediátora.  

Štátni zamestnanci sa nemôžu registrovať do registra mediátorov.