Mediátor - odborný seminár

Etický kódex mediátora a etické zásady mediácie.

Akreditovaný seminár.
CĎV UK je registrovaný poskytovateľ vzdelávania v registri vzdelávacích inštitúcií Ministerstva spravodlivosti SR.

Termín začiatku

1. termín: 01.12.2018 (sobota)
2. termín: 08.12.2018 (sobota)
3. termín: 14.12.2018 (piatok)

Pozor: Termín je potrebné napísať do prihlášky do poznámky spolu s registračným číslom mediátora.

Uzávierka 
prihlášok

1. termín: 29.11.2018 (štvrtok)
2. termín: 06.12.2018 (štvrtok)
3. termín: 12.12.2018 (streda)

Rozsah kurzu8 vyučovacích hodín
Miesto konaniaUniverzita Komenského v Bratislave
Centrum ďalšieho vzdelávania
Odbojárov 10/a (vo dvore)
učebňa č. 29 na 1.poschodí
831 04  Bratislava
Doprava: zástavka Slovnaft aréna, MHD č.: 39, 61, 63, 74, 78, 204
Cieľová skupinaMediátori s ukončeným vzdelaním v zmysle zákona č. 420/2004 Z.z o mediácii v platnom znení.
CieľOboznámiť sa s problematikou vzťahujúcou sa k téme Etický kódex mediátora a etické zásady mediácie
Osvojiť si poznatky o rozmanitých a dôležitých súvislostiach etiky a mediácie, ako aj rozhodovania mediátorov v línií etiky.
Riešením prípadových štúdií prezentovať etické obavy mediátorov a etické dilemy v mediácii a možnosti práce s etickými dilemami.
Vedieť vyjadriť vlastnými slovami význam etiky v práci mediátora.

Forma výučbyseminár
Obsahová náplň

1. Etika a mediácia – rozmanité avšak dôležité súvislosti
    a) etické aspekty výkonu mediácie,
    b) etické správanie mediátora a úspešnosť mediácie,
    c) etické nástrahy v mediácii.

2. Etika a rozhodovanie mediátora
    a) potenciál a limity etických kódexov,
    b) dobré a zlé rozhodovanie v mediácii. 

3. Etika v praxi mediátora
    a) etické obavy mediátorov,
    b) etické dilemy v mediácii,
    c) možnosti práce s etickými dilemami mediácii.

4. Význam etiky v práci mediátora 

Cena50 € 
(V cene sú zahrnuté lektorské honoráre, organizačné zabezpečenie, príprava a tlač študijných materiálov, vystavenie a tlač osvedčení, občerstvenie /káva, čaj, minerálna voda, sladké a slané/, prevádzková réžia.) 
Lektori

PhDr. Jana Pružinská, PhD.

Doklad o ukončeníOsvedčenie o absolvovaní odborného seminára
Odborný garant

PhDr. Jana Pružinská, PhD.

Termín, o ktorý máte záujem a Vaše registračné číslo mediátora prosím napíšte do kolónky "Iné poznámky a skutočnosti". Ďakujeme.