Odborný seminár pre mediátorov

Odborný seminár ako súčasť ďalšieho vzdelávania mediátorov

CĎV UK je registrovaný poskytovateľ vzdelávania v registri vzdelávacích inštitúcií Ministerstva spravodlivosti SR.

TémaAPLIKÁCIA ZÁKONA Č. 420/2004 Z. z. O MEDIÁCII V ZNENÍ NESKORŠÍCH PREDPISOV
V KONTEXTE VYBRANÝCH USTANOVENÍ OBČIANSKEHO ZÁKONNÍKA A SÚVISIACICH
PRÁVNYCH PREDPISOV OBČIANSKEHO PRÁVA
Termín začiatku21. 11.  2022
Rozsah kurzu8 vyučovacích hodín
Miesto konaniaUniverzita Komenského v Bratislave
Centrum ďalšieho vzdelávania
Odbojárov 10/a (vo dvore)
učebňa č. 29 na 1.poschodí
831 04  Bratislava
Doprava: zástavka Slovnaft aréna, MHD č.: 39, 61, 63, 74, 78, 204
Cieľová skupinaMediátori registrovaní na Ministerstve spravodlivosti SR v zmysle zákona č. 420/2004 Z.z. o mediácii a o doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
CieľOboznámiť sa so sebareflexiou mediátora ako proces k rozvíjaniu a zdokonaľovaniu mediačnej kompetencie, vplyv emócií na správanie mediátora a ich zvládanie, mýty o emóciách a neutralite a nestrannosti - kľúčových princípoch v mediácii.
Forma výučbyseminár
Cena56 € 
(V cene sú zahrnuté lektorské honoráre, organizačné zabezpečenie, príprava a tlač študijných materiálov, vystavenie a tlač osvedčení, občerstvenie /káva, čaj, minerálna voda, prevádzková réžia.) 
Doklad o ukončeníAbsolvent získa materiál zo vzdelávania a osvedčenie Univerzity Komenského o absolvovaní odborného seminára pre mediátorov vydané na základe č. 420/2004 Z.z. o mediácii v platnom znení.
LektorJUDr. Beáta Swanová 
GarantPhDr. Jana Pružinská, PhD.