Centrum ďalšieho vzdelávaniaUniverzita Komenského v Bratislave

Odborný seminár pre mediátorov

Odborný seminár ako súčasť ďalšieho vzdelávania mediátorov

CĎV UK je registrovaný poskytovateľ vzdelávania v registri vzdelávacích inštitúcií Ministerstva spravodlivosti SR.

Téma

Právna téma:

VYUŽITIE MEDIÁCIE V SAMOSPRÁVE VRÁTANE RIEŠENIA SUSEDSKÝCH SPOROV A SPOLUVLASTNÍCKYCH VZŤAHOV

Neprávna téma:

„SOFT SKILLS“ A VÝBER KOMUNIKAČNÝCH PROSTRIEDKOV PRI PRÁCI MEDIÁTORA
Termín začiatku

Právna téma:

7. jún 2024

9. septembra 2024

Neprávna téma:

11. marec 2024

25. november 2024

Rozsah kurzu8 vyučovacích hodín /8.30 - 16.15 hod./
Miesto konaniaUniverzita Komenského v Bratislave
Centrum ďalšieho vzdelávania
Odbojárov 10/a (vo dvore)
učebňa č. 29 na 1.poschodí
831 04  Bratislava
Doprava: zástavka Slovnaft aréna, MHD č.: 39, 61, 63, 74, 78, 204
Cieľová skupinaMediátori registrovaní na Ministerstve spravodlivosti SR v zmysle zákona č. 420/2004 Z.z. o mediácii a o doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
Forma výučbyseminár
Cena70 € 
(V cene sú zahrnuté lektorské honoráre, organizačné zabezpečenie, príprava a tlač študijných materiálov, vystavenie a tlač osvedčení, občerstvenie /káva, čaj, minerálna voda, prevádzková réžia.) 
Doklad o ukončeníAbsolvent získa materiál zo vzdelávania a osvedčenie Univerzity Komenského o absolvovaní odborného seminára pre mediátorov vydané na základe č. 420/2004 Z.z. o mediácii v platnom znení.
Lektor

JUDr. Beáta Swanová; PhDr. Jana Pružinská, 

GarantPhDr. Jana Pružinská, PhD.