Vzdelávanie pedagógov

Centrum ďalšieho vzdelávania Univerzity Komenského (ďalej CĎV UK) je poskytovateľom vzdelávania v oblasti profesijného rozvoja pre zamestnancov škôl a školských zariadení. Cieľovou skupinou sú pedagogickí zamestnanci a odborní zamestnanci škôl a školských zariadení.

Profesijný rozvoj je procesom celoživotného vzdelávania, ktorý metódami a formami ďalšieho vzdelávania dospelých umožňuje pedagogickým zamestnancom a odborným zamestnancom získanie a rozširovanie kvalifikačných predpokladov pre výkon pracovných činností. Ďalším dôležitým účelom je získavanie, prehlbovanie, zdokonaľovanie, overovanie profesijných kompetencií a ich využívanie a hodnotenie. Profesijný rozvoj uskutočňujeme podľa profesijných štandardov a v súlade so súčasným vedeckým poznaním, odbornými a spoločenskými požiadavkami na výkon pracovnej činnosti.

CĎV UK realizuje vzdelávanie v oblasti profesijného rozvoja prostredníctvom vzdelávacích programov profesijného rozvoja na základe vydania oprávnenia na organizovanie vzdelávania podľa Zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov a príslušných vykonávacích vyhlášok. Okrem programov profesijného vzdelávania ponúkame spoluprácu pri organizovaní vzdelávacích aktivít priamo na školách a školských zariadeniach formou tzv. kurzov šitých na mieru, príp. pri participácii na aktualizačnom vzdelávaní.

Po úspešnom absolvovaní akreditovaného programu profesijného rozvoja získa pedagogický zamestnanec a odborný zamestnanec osvedčenie o ukončení vzdelávania programu profesijného rozvoja, ktoré vydáva CĎV UK v zmysle vyššie uvedenej legislatívy.

Sme presvedčení, že spektrum ponuky vzdelávacích programov, odborných seminárov a iných vzdelávacích aktivít bude i naďalej prispievať k získaniu, rozšíreniu a udržiavaniu profesijných kompetencií našich klientov vedúcich k rozvoju ich osobnostného potenciálu.