O nás

 Univerzita tretieho veku na Univerzite Komenského v Bratislave  bola založená na jar v roku 1990 a od októbra toho roku začala svoju činnosť pre prvých 235 záujemcov. Na programoch UTV participujú učitelia a vedeckí pracovníci z fakúlt UK, ako aj odborníci z praxe v spolupráci s Ekonomickou univerzitou v Bratislave, Fakultou architektúry STU a Slovenskou poľnohospodárskou univerzitou v Nitre. UTV CĎV UK sídli v budove CĎV UK na ul. Odbojárov 10/a v Bratislave.  

Poslucháči majú možnosť študovať na UTV pri Univerzite Komenského vo viac ako 40-tich študijných odboroch a na Jeséniovej fakulte v Martine a v meste Námestovo. V UTV prednášajú učitelia a vedeckí pracovníci UK, participujúcich univerzít, odborníci z praxe i lektori zo zahraničia.  

Štúdium na UTV je formou záujmového nekvalifikačného štúdia. Poslucháči UTV v 1. ročníku navštevujú prednášky všeobecného základu zostavené z úvodných prednášok k jednotlivým študijným odborom UTV. 
V 2. a 3. ročníku študujú poslucháči vybraný študijný odbor.  

Prednášky v UTV sa konajú každých 14 dní s jednou tematickou dvojhodinovou prednáškou a realizujú sa v pracovných dňoch podľa rozvrhu jednotlivých odborov.

Po ukončení trojročného štúdia je absolventom štúdia slávnostne odovzdané osvedčenie zo záujmového štúdia na UTV.  

Poslucháčmi UTV CĎV UK v Bratislave sa môžu stať ľudia starší ako 50 rokov, ktorí majú ukončené úplné stredoškolské vzdelanie s maturitou. Prijímacie skúšky sa na UTV nekonajú a poslucháči sú prijímaní len na základe poradia. Dnes navštevuje UTV pri UK už takmer 2 tisíc poslucháčov a ďalších 200 je združených v Klube UTV.

Poslaním Univerzity Tretieho Veku je:

  • prispievať k zabezpečovaniu práva starších ľudí na vzdelanie
  • vytvárať nový, vysokohodnotný životný program seniorov
  • prispievať ku kvalitnému vypĺňaniu voľného času
  • prispievať k rozširovaniu obzoru, zvyšovaniu vedomostí, objasňovaniu neznámych skutočností a k poskytovaniu najnovších informácií z oblasti vedy a spoločenského diania
  • pomáhať integrovaniu sa do spoločnosti v nových podmienkach, ktoré vznikajú v období prechodu do dôchodku i počas dôchodku
  • prispievať k zlepšovaniu psychofyzickej kondície u seniorov a spomaľovaniu starnutia