Centrum ďalšieho vzdelávaniaUniverzita Komenského v Bratislave

O CĎV

Centrum ďalšieho vzdelávania Univerzity Komenského v Bratislave vzniklo na základe  Rozhodnutia rektora, zo dňa 26. novembra 2004 v súlade s §10 ods.5 zákona č.131/2002 Z.z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov a v súlade s čl. 9 ods. 6 Štatútu Univerzity Komenského v Bratislave  ako samostatne hospodáriaca súčasť s účinnosťou od 1.decembra 2004.

Dňa 1. januára 2021, v nadväznosti na Rozhodnutiu o organizačných zmenách na Rektoráte UK zo dňa 15. decembra 2020, prišlo k zmene organizačnej štruktúry v dôsledku čoho Centrum ďalšieho vzdelávania Univerzity Komenského v Bratislave už nefiguruje ako samostatne hospodáriaca súčasť, ale sa stáva súčasťou rektorátu Univerzity Komenského v Bratislave v Úseku pre vzdelávanie a sociálne veci. Činnosť CĎV UK je však zabezpečovaná naďalej z vlastných finančných zdrojov. 

V oblasti celoživotného vzdelávania zastrešujú lektorskú činnosť kvalifikovaní odborníci s dlhoročnými skúsenosťami vo dvoch referátoch:

Referát vzdelávania seniorov, ktorý organizuje, manažuje a zabezpečuje Univerzita tretieho veku.

Referát odborného vzdelávania, ktorý organizuje, manažuje a zabezpečuje vzdelávanie pre verejnosť.

V súčasnosti poskytujeme vzdelávanie pre  seniorov v širokom spektre odborov od astronómie cez psychológiu, dejiny až po záhradníctvo.

Pre záujemcov o vdelávanie sa v oblasti mediácie poskytujeme základný akreditovaný program Mediátor, s tým súvisiace semináre a kurzy pre zvyšovanie vedomostí, kompetencií a zručností mediátora. 

Členstvo v organizáciách:

CĎV UK je aktívnym členom:

SAACV - Slovenská akademická asociácia pre celoživotné vzdelávanie,
AIVD - Asociácia inštitúcií vzdelávania dospelých v Slovenskej republike,
ASUTV - Asociácia univerzít tretieho veku na Slovensku,
AIUTA - Association Internationale des Universités du Troisieme Age (Medzinárodná asociácia univerzít tretieho veku),
EFOS - European Federation of Older Students (Európska federácia starších študentov)

a pridruženým členom: 

ALTE - Association of Language Testers in Europe (Asociácia jazykových testovateľov v Európe).