O CĎV

Centrum ďalšieho vzdelávania Univerzity Komenského v Bratislave vzniklo na základe  Rozhodnutia rektora, zo dňa 26.novembra 2004 v súlade s §10 ods.5 zákona č.131/2002 Z.z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov a v súlade s čl. 9 ods. Štatútu Univerzity Komenského v Bratislave  ako samostatne hospodáriaca súčasť s účinnosťou od 1.decembra 2004. História jej niektorých útvarov však siaha až do roku 1960.

Vzdelávame dospelých a poskytujeme široké portfólio vzdelávacích programov pre zvyšovanie vedomostí, kompetencií a zručností   profesijného a osobnostného rastu, kvalifikovanými odborníkmi s dlhoročnými skúsenosťami v oblasti  celoživotného vzdelávania a v troch riadených útvaroch.

V Útvare pre celoživotné vzdelávanie, ktorý organizuje, manažuje a zabezpečuje Kontinuálne, kompetenčné a kariérové vzdelávanie (vzdelávanie pre verejnosť, vzdelávanie pedagógov, vzdelávanie krajanov) a Univerzitu tretieho veku.

V Útvare pre jazykovú a odbornú prípravu, ktorý organizuje, manažuje a zabezpečuje Jazykovú a odbornú prípravu cudzincov a krajanov a Cudzie jazyky.

V Študijnom a kongresovom stredisku v Modre – Harmónii, kde realizáciu vzdelávacích programov a výučbu spájame s relaxom v krásnom prostredí Malých Karpát.

Okrem verejnosti, firiem, inštitúcií a jednotlivcov,  študenti z jednotlivých fakúlt, absolvovaním vzdelávacích programov majú možnosť k svojmu vzdelaniu získať pridanú hodnotu pri uplatnení sa v praxi po skončení štúdia.   

 

Členstvo v organizáciách:


CĎV UK je aktívnym členom:

SAACV - Slovenská akademická asociácia pre celoživotné vzdelávanie,
AIVD - Asociácia inštitúcií vzdelávania dospelých v Slovenskej republike,
ASUTV - Asociácia univerzít tretieho veku na Slovensku,
AIUTA - Association Internationale des Universités du Troisieme Age (Medzinárodná asociácia univerzít tretieho veku),
EFOS - European Federation of Older Students (Európska federácia starších študentov)

a pridruženým členom: 

ALTE - Association of Language Testers in Europe (Asociácia jazykových testovateľov v Európe).