Projects

Senior´s Learning in the Digital Society (SeLiD)

The project Senior´s Learning in the Digital Society (SeLiD) has been approved as an Erasmus+ Strategic Partnership for the period 1. September 2019 – 31. August 2021. The project is carried out by the 8 partners from European universities. Comenius University in Bratislava and its Centre for Continuing Education is the coördinator.

The main objectives are open education and innovative practices in a digital era, focusing on improving and extending high quality learning opportunities for digital technologies and ICT, tailored to the needs of individual low-skilled or low-qualified adults. The project focuses on elderly students and older people in general to improve and develop their digital skills and knowledge. They need special education and training in many fields for a more flexible use of ICT in their daily life and for an active citizenship. Many of them are afraid of digital communication with government agencies, digital and technical equipment at home, new ICT programs and work on Internet because of security threats. To make them more flexible in their daily life and in the digital society they need new experiences and new technical skills.

Specific activities and descriptions of project meetings are the content of published Newsletters: Newsletter 1Newsletter 2Newsletter 3Newsletter 4

Seniors' Learning in the Digital Society publication: Seniors' Learning in the Digital Society

More information available: https://selid.efos-europa.eu/ 

Education in Minority Language - Slovak in Romania

Project No.: 2020-1-SK01-KA104-077972

Key Action: Learning Mobility of Individuals

Coordinator:

Slovak Academic Association for International Co-operation SAAIC

Partners:

Comenius University in Bratislava        

Democratic Union of Slovaks and Czechs of Romania 

The Center for Continuing Education of Comenius University in Bratislava and its Language and Preparatory Studies for Foreigners and Compatriots implement a European project within the Erasmus + program in the period from 1 September 2020 to 31 August 2022.

The priority objective of the mobility project called Education in Minority Language - Slovak in Romania is to support the improvement of the quality of education of adult, pedagogical and cultural workers who teach Slovak language or participate in preserving traditions and Slovak language as a minority language in areas of Romania with the Slovak minority. In view of the further development and internationalization of our institution, our aim is to support the improvement of quality in education by strengthening the international dimension in adult education and the transfer of good practice between institutions of a similar nature abroad.  Mobility training will reflect the current needs of expatriate teachers of the given subjects with a focus on the development of pedagogical and digital competences.

The content of educational activities is prepared on the basis of previous requirements of the compatriots and in connection with innovative education in Slovakia especially with the use of information and communication technologies and correlation of cross-curricular relationships. In the project we support the preservation of the most important ethnoidentification element in ethnicity of the Slovak language.

More information available: https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/projects/eplus-project-details/#project/2020-1-SK01-KA104-077972

Teória verzus prax v jazykovej a odbornej príprave krajanov v rámci programu Erasmus+

Kľúčová akcia: Vzdelávacia mobilita jednotlivcov

Koordinátor:

Slovenská akademická asociácia pre medzinárodnú spoluprácu
Národná agentúra programu Erasmus+ pre vzdelávanie a odbornú prípravu

Partner:         

Slovenské kultúrne centrum Našice v Chorvátsku

Centrum ďalšieho vzdelávanie UK v Bratislave a jeho Útvar pre jazykovú a odbornú prípravu pre cudzincov a krajanov v Bratislave získali európsky projekt pod názvom Teória verzus prax v jazykovej a odbornej príprave krajanov Erasmus+ na obdobie od 1.9.2018 do 31.8.2020.

Prioritným cieľom  mobilít v projekte je podpora zvýšenia kvality školstva na základných a stredných školách s vyučovacím jazykom slovenským v oblastiach so slovenskou menšinou v zahraničí prostredníctvom kontinuálneho vzdelávania pedagogických pracovníkov. Nadväzujeme na dlhodobú tradíciu udržiavania kontaktov s krajanskými spolkami Slovákov, ktoré podporujú rozvoj kultúry a vzdelanosti krajanov zachovávaním rodného slovenského jazyka ako jedného z etnoidentifikačných znakov príslušnosti k Slovensku. Cieľom projektu je prezentácia našich teoretických a praktických skúseností jazykovej a odbornej prípravy medzi pedagógmi pôsobiacimi v menšinovom školstve v zahraničí a rozvinutie efektívnej medzinárodnej spolupráce. Projekt smeruje k implementácii moderných  inovatívnych metód,  praktických didaktických postupov vo výučbe a testovaní slovenského jazyka a odborných predmetov hlavne s využitím prostriedkov informačných a komunikačných technológií. Významným dopadom bude rozvoj v oblasti kľúčových a profesijných kompetencií učiteľov a vo vytváraní ich potenciálu pre budúce generácie potomkov Slovákov žijúcich v zahraničí.

Erasmus+ Project

EduSenNet logo
Logo erasmus plus

Educational Senior Network

The centre for continuing education acquired the Erasmus+ Educational Senior Network project for period from 1.12.2014 until 30.10.2017.

The project aims at innovation of programmes for senior citizens on our UTA as well as mapping and comparison of educational programmes for seniors throughout Europe.

The next stage of the project focuses on seeking seniors in communities and regions that do not provide educational programmes for the elderly and prepare and create programmes based on the survey of the elderly community. Our senior students working in the field will provide first-hand information and example of growing old actively. Comparison of options of formal and informal education as well as the means of informal education should provide the basis for new proposals in the visited communities.

Based on the experience from abroad, comparison of conditions here in Slovakia and the needs of the elderly we will consider application of new methods and programmes for education of even more seniors.

The project is a cooperation of 7 european universities, namely universities in Alicante, VUT Brno, UK Bratislava, Groningen, Chemnitz, Magdeburg a Uppsala.

More information on the EduSenNet project page.

ERASMUS+ Mobility for Teaching Staff Life Skills and ICT” (PROJECT KA104 TICTAC+55 - 2017-1-ES01-KA104-037163)

Kurz ICT for Active Ageing projektu ERASMUS+ KA104 TICTac+55 – BLENDED ICT LEARNING TECHNIQUES FOR OVER-55s organizuje Univerzita Komenského v Bratislave, Centrum ďalšieho vzdelávania a jeho Univerzita tretieho veku v spolupráci s Asociáciou Univerzít tretiegho veku v Španielsku a vybranými španielskymi univerzitami

Dátum: 6. Máj – 11. Máj 2018

Kontaktná osoba: PhD. Nadežda Hrapková, projektový manažér (Nadezda.Hrapkova@rec.uniba.sk)

 

 

Inovácie vo výučbe a testovaní slovenského jazyka a odborných predmetov pre cudzincov v rámci programu Erasmus+

Kľúčová akcia: Vzdelávacia mobilita jednotlivcov

Koordinátor:

Slovenská akademická asociácia pre medzinárodnú spoluprácu
Národná agentúra programu Erasmus+ pre vzdelávanie a odbornú prípravu

Partneri:         

Centrum ďalšieho vzdelávania Univerzity Komenského v Bratislave
Univerzita Karlova
Výskumné a testovací centrum, Ústav jazykové a odborné přípravy UK

 

Útvar jazykovej a odbornej prípravy Centra ďalšieho vzdelávania UK v Bratislave získal európsky projekt pod názvom Inovácie vo výučbe a testovaní slovenského jazyka a odborných predmetov pre cudzincov v rámci programu Erasmus+ . Realizácia projektu je od 1.9.2017 do 31.8.2018.

Cieľom projektu je mobilita pracovníkov v oblasti vzdelávania dospelých, nadviazanie spolupráce, strategického partnerstva a upevnenie funkčných a stabilných väzieb s inštitúciu podobného zamerania sídliacej v Českej republike, s ÚJOP UK v Prahe.

Z hľadiska potrieb našej organizácie projekt mobilít umožní výmenu teoretických a praktických skúseností medzi oboma inštitúciami, zvýšenie kompetencie pedagogických zamestnancov nielen vo sfére celoživotného vzdelávania, ale aj v inováciách vyučovacích metód a testovania slovenčiny ako cudzieho jazyka a odborných predmetov. Prioritou je rozšírenie vedomostí a modernizácia v oblasti rôznych učebných stratégií, diagnostických metód s ohľadom na potreby a požiadavky zahraničných frekventantov, ktorí sa pripravujú na vysokoškolské štúdium na Slovensku.

Očakávame skvalitnenie vyučovacieho procesu, profesijných kompetencií lektorov a implementáciu inovačných techník v rámci  testovania slovenčiny a odborných predmetov v slovenčine ako cudzom jazyku.

Vďaka týmto medzinárodným kooperačným aktivitám bude obohatené portfólio vzdelávacích programov, a tým zlepšená konkurencieschopnosť a pozícia na domácom i medzinárodnom prostredí medzi vzdelávacími inštitúciami.

Projekt je dostupný na webovej stránke: http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/projects/.               

JASNE – Alles klar!

Koordinátor:

Technická univerzita v Drážďanoch

Partneri:         

Centrum ďalšieho vzdelávania Univerzity Komenského v Bratislave
Univerzita Karlova v Prahe – ÚJOP
Jagelovská univerzita v Krakove
Dolnorakúska akadémia, Centrum jazykových kompetencií
Nemecko-poľská a Nemecko-česká priemyselná a obchodná komora
Spoločnosť *fictionfarmer

 

JASNE – Alles klar! je komplexný e-learningový materiál orientovaný na profesijný jazyk a určený ako doplňujúci materiál pre zamestnancov automobilového a strojárskeho priemyslu, študentov stredných, ale hlavne vysokých škôl technického aj obchodného zamerania, ale aj pre samoukov. Podporuje výučbu v oblasti soft skills. Tvoria ho tematicky a obsahovo relatívne nezávislé moduly. Sprostredkúvajú slovenčinu, češtinu a poľštinu ako cudzí jazyk úrovne A1, A2 (tieto moduly sú pripravené v nemeckej aj anglickej verzii) a nemčinu na úrovni B1, B2. Obsahujú audionahrávky, videonahrávky a autentické dokumenty. Všetky moduly alebo ich časti možno implementovať do výučby formou blended learning v systéme Moodle. V ňom sú spracované modelové kurzy pre učiteľov aj samoukov. Užívateľom pomáha aj praktická Príručka pre učiteľov a autorov kurzu.

Výučbový materiál vychádza z analýzy potrieb vo firmách.  V rozhovoroch so zamestnancami boli zisťované typické komunikačné situácie, ktoré tvoria základ pre jazykové moduly. Sú spracované v publikácii Profily jazykových požiadaviek pre konkrétne profesie, ktorá prináša pre cieľové profesie konkrétny profil používateľa jazyka. Obsahuje popisy cieľov vyučovania a učenia sa, ktoré objasňujú modelové stupnice pre úrovne A2 (A2 +) a B1 (B1 +) uvedené v kapitole 4 SERR.

Vybrané moduly sú spracované ako mobilná aplikácia pre smartfóny.

Nakoľko menovaný projekt spĺňa všetky náročné parametre a kritériá najmodernejších európskych vzdelávacích produktov, ocenila ho národná porota iniciatívy Európskej komisie pre inovačné jazykové projekty EURÓPSKA ZNAČKA PRE JAZYKY na 14. ročníku rovnomennej súťaže certifikátom Európska značka pre jazyky 2016.

Projekt je dostupný na webovej stránke www.jasne-online.eu.

Portál na výučbu slovenského jazyka – slovake.eu

Koordinátor:

Občianske združenie Edukácia@Internet (E@I)

Partneri:

Centrum ďalšieho vzdelávania Univerzity Komenského v Bratislave
Jazykovedný ústav Ľudovíta Štúra, Bratislava
Jazykovedná inštitúcia Maďarskej akadémie vied, Budapešť, Maďarsko
Vilniuská Univerzita, Vilnius, Litva
INALCO - Institut national des langues et civilisations orientales, Paríž, Francúzsko
AhojSlovakia, Krakov, Poľsko
Podnikateľsko-rozvojové centrum obce Erdut, Dalj, Chorvátsko
Studio Gaus, Berlín, Nemecko

 

Útvar jazykovej a odbornej prípravy cudzincov a krajanov CĎV UK v Bratislave bol kľúčovým partnerom projektu podporovaného Európskou komisiou v rámci celoživotného vzdelávania Portál na výučbu slovenského jazyka – slovake.eu . Projekt sa začal realizovať

v novembri 2013 a úspešne bol dokončený v novembri 2015. Výsledkom projektu bolo spustenie  novej stránky www.slovake.eu.

Slovake.eu je bezplatný vzdelávací internetový portál na výučbu slovenského jazyka formou e-learningu, ktorý je v súčasnosti bežným a častým spôsobom učenia sa. Webová stránka je určená všetkým, ktorí sa zaujímajú o slovenčinu, študentom, cudzincom žijúcim na Slovensku i mimo územia Slovenska. Online vzdelávanie umožňuje učiť sa jazyk rýchlejšie, flexibilnejšie (vo voľnom čase) a zábavnou formou (hry, testy, súťaže). Stránka obsahuje množstvo študijných materiálov v súlade so štandardmi Spoločného európskeho referenčného rámca pre jazyky. Môžu ju využívať začiatočníci na úrovni A1, A2 ako aj mierne a stredne pokročilí na úrovni B1, B2. Multilingválny jazykový portál obsahuje 40 samostatných lekcií rozdelených na lexikálnu a gramatickú časť s interaktívnymi úlohami, textami, audionahrávkami, overovacími testami a obrazovými materiálmi, ktoré doplňujú reálie Slovenska, odkazy, diskusia alebo praktické fórum. Slovake.eu je multilingválny portál, čo znamená, že k dispozícii je až 13 jazykových verzií. Webová stránka sa ďalej zdokonaľuje a modernizuje a vďaka novej aplikácii pre mobilné zariadenia a dotykové zariadenia sa stáva prístupnejšou pre väčší počet záujemcov o slovenčinu a Slovensko.

Webstránka výrazne prispela k zvýšeniu úrovne využívania informačno-komunikačných technológií v jazykovom vzdelávaní v oblasti slovenčiny ako cudzieho jazyka.

Projekt je dostupný na webovej stránke www.slovake.eu.