Projects

[Translate to English:] Teória verzus prax v jazykovej a odbornej príprave krajanov v rámci programu Erasmus+

[Translate to English:] Kľúčová akcia: Vzdelávacia mobilita jednotlivcov

Koordinátor:

Slovenská akademická asociácia pre medzinárodnú spoluprácu
Národná agentúra programu Erasmus+ pre vzdelávanie a odbornú prípravu

Partner:         

Slovenské kultúrne centrum Našice v Chorvátsku

Centrum ďalšieho vzdelávanie UK v Bratislave a jeho Útvar pre jazykovú a odbornú prípravu pre cudzincov a krajanov v Bratislave získali európsky projekt pod názvom Teória verzus prax v jazykovej a odbornej príprave krajanov Erasmus+ na obdobie od 1.9.2018 do 31.8.2020.

Prioritným cieľom  mobilít v projekte je podpora zvýšenia kvality školstva na základných a stredných školách s vyučovacím jazykom slovenským v oblastiach so slovenskou menšinou v zahraničí prostredníctvom kontinuálneho vzdelávania pedagogických pracovníkov. Nadväzujeme na dlhodobú tradíciu udržiavania kontaktov s krajanskými spolkami Slovákov, ktoré podporujú rozvoj kultúry a vzdelanosti krajanov zachovávaním rodného slovenského jazyka ako jedného z etnoidentifikačných znakov príslušnosti k Slovensku. Cieľom projektu je prezentácia našich teoretických a praktických skúseností jazykovej a odbornej prípravy medzi pedagógmi pôsobiacimi v menšinovom školstve v zahraničí a rozvinutie efektívnej medzinárodnej spolupráce. Projekt smeruje k implementácii moderných  inovatívnych metód,  praktických didaktických postupov vo výučbe a testovaní slovenského jazyka a odborných predmetov hlavne s využitím prostriedkov informačných a komunikačných technológií. Významným dopadom bude rozvoj v oblasti kľúčových a profesijných kompetencií učiteľov a vo vytváraní ich potenciálu pre budúce generácie potomkov Slovákov žijúcich v zahraničí.

ERASMUS+ Mobility for Teaching Staff Life Skills and ICT” (PROJECT KA104 TICTAC+55 - 2017-1-ES01-KA104-037163)

Kurz ICT for Active Ageing projektu ERASMUS+ KA104 TICTac+55 – BLENDED ICT LEARNING TECHNIQUES FOR OVER-55s organizuje Univerzita Komenského v Bratislave, Centrum ďalšieho vzdelávania a jeho Univerzita tretieho veku v spolupráci s Asociáciou Univerzít tretiegho veku v Španielsku a vybranými španielskymi univerzitami

Dátum: 6. Máj – 11. Máj 2018

Kontaktná osoba: PhD. Nadežda Hrapková, projektový manažér (Nadezda.Hrapkova@rec.uniba.sk)

 

 

Inovácie vo výučbe a testovaní slovenského jazyka a odborných predmetov pre cudzincov v rámci programu Erasmus+

Kľúčová akcia: Vzdelávacia mobilita jednotlivcov

Koordinátor:

Slovenská akademická asociácia pre medzinárodnú spoluprácu
Národná agentúra programu Erasmus+ pre vzdelávanie a odbornú prípravu

Partneri:         

Centrum ďalšieho vzdelávania Univerzity Komenského v Bratislave
Univerzita Karlova
Výskumné a testovací centrum, Ústav jazykové a odborné přípravy UK

 

Útvar jazykovej a odbornej prípravy Centra ďalšieho vzdelávania UK v Bratislave získal európsky projekt pod názvom Inovácie vo výučbe a testovaní slovenského jazyka a odborných predmetov pre cudzincov v rámci programu Erasmus+ . Realizácia projektu je od 1.9.2017 do 31.8.2018.

Cieľom projektu je mobilita pracovníkov v oblasti vzdelávania dospelých, nadviazanie spolupráce, strategického partnerstva a upevnenie funkčných a stabilných väzieb s inštitúciu podobného zamerania sídliacej v Českej republike, s ÚJOP UK v Prahe.

Z hľadiska potrieb našej organizácie projekt mobilít umožní výmenu teoretických a praktických skúseností medzi oboma inštitúciami, zvýšenie kompetencie pedagogických zamestnancov nielen vo sfére celoživotného vzdelávania, ale aj v inováciách vyučovacích metód a testovania slovenčiny ako cudzieho jazyka a odborných predmetov. Prioritou je rozšírenie vedomostí a modernizácia v oblasti rôznych učebných stratégií, diagnostických metód s ohľadom na potreby a požiadavky zahraničných frekventantov, ktorí sa pripravujú na vysokoškolské štúdium na Slovensku.

Očakávame skvalitnenie vyučovacieho procesu, profesijných kompetencií lektorov a implementáciu inovačných techník v rámci  testovania slovenčiny a odborných predmetov v slovenčine ako cudzom jazyku.

Vďaka týmto medzinárodným kooperačným aktivitám bude obohatené portfólio vzdelávacích programov, a tým zlepšená konkurencieschopnosť a pozícia na domácom i medzinárodnom prostredí medzi vzdelávacími inštitúciami.

Projekt je dostupný na webovej stránke: http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/projects/.               

JASNE – Alles klar!

Koordinátor:

Technická univerzita v Drážďanoch

Partneri:         

Centrum ďalšieho vzdelávania Univerzity Komenského v Bratislave
Univerzita Karlova v Prahe – ÚJOP
Jagelovská univerzita v Krakove
Dolnorakúska akadémia, Centrum jazykových kompetencií
Nemecko-poľská a Nemecko-česká priemyselná a obchodná komora
Spoločnosť *fictionfarmer

 

JASNE – Alles klar! je komplexný e-learningový materiál orientovaný na profesijný jazyk a určený ako doplňujúci materiál pre zamestnancov automobilového a strojárskeho priemyslu, študentov stredných, ale hlavne vysokých škôl technického aj obchodného zamerania, ale aj pre samoukov. Podporuje výučbu v oblasti soft skills. Tvoria ho tematicky a obsahovo relatívne nezávislé moduly. Sprostredkúvajú slovenčinu, češtinu a poľštinu ako cudzí jazyk úrovne A1, A2 (tieto moduly sú pripravené v nemeckej aj anglickej verzii) a nemčinu na úrovni B1, B2. Obsahujú audionahrávky, videonahrávky a autentické dokumenty. Všetky moduly alebo ich časti možno implementovať do výučby formou blended learning v systéme Moodle. V ňom sú spracované modelové kurzy pre učiteľov aj samoukov. Užívateľom pomáha aj praktická Príručka pre učiteľov a autorov kurzu.

Výučbový materiál vychádza z analýzy potrieb vo firmách.  V rozhovoroch so zamestnancami boli zisťované typické komunikačné situácie, ktoré tvoria základ pre jazykové moduly. Sú spracované v publikácii Profily jazykových požiadaviek pre konkrétne profesie, ktorá prináša pre cieľové profesie konkrétny profil používateľa jazyka. Obsahuje popisy cieľov vyučovania a učenia sa, ktoré objasňujú modelové stupnice pre úrovne A2 (A2 +) a B1 (B1 +) uvedené v kapitole 4 SERR.

Vybrané moduly sú spracované ako mobilná aplikácia pre smartfóny.

Nakoľko menovaný projekt spĺňa všetky náročné parametre a kritériá najmodernejších európskych vzdelávacích produktov, ocenila ho národná porota iniciatívy Európskej komisie pre inovačné jazykové projekty EURÓPSKA ZNAČKA PRE JAZYKY na 14. ročníku rovnomennej súťaže certifikátom Európska značka pre jazyky 2016.

Projekt je dostupný na webovej stránke www.jasne-online.eu.

Portál na výučbu slovenského jazyka – slovake.eu

Koordinátor:

Občianske združenie Edukácia@Internet (E@I)

Partneri:

Centrum ďalšieho vzdelávania Univerzity Komenského v Bratislave
Jazykovedný ústav Ľudovíta Štúra, Bratislava
Jazykovedná inštitúcia Maďarskej akadémie vied, Budapešť, Maďarsko
Vilniuská Univerzita, Vilnius, Litva
INALCO - Institut national des langues et civilisations orientales, Paríž, Francúzsko
AhojSlovakia, Krakov, Poľsko
Podnikateľsko-rozvojové centrum obce Erdut, Dalj, Chorvátsko
Studio Gaus, Berlín, Nemecko

 

Útvar jazykovej a odbornej prípravy cudzincov a krajanov CĎV UK v Bratislave bol kľúčovým partnerom projektu podporovaného Európskou komisiou v rámci celoživotného vzdelávania Portál na výučbu slovenského jazyka – slovake.eu . Projekt sa začal realizovať

v novembri 2013 a úspešne bol dokončený v novembri 2015. Výsledkom projektu bolo spustenie  novej stránky www.slovake.eu.

Slovake.eu je bezplatný vzdelávací internetový portál na výučbu slovenského jazyka formou e-learningu, ktorý je v súčasnosti bežným a častým spôsobom učenia sa. Webová stránka je určená všetkým, ktorí sa zaujímajú o slovenčinu, študentom, cudzincom žijúcim na Slovensku i mimo územia Slovenska. Online vzdelávanie umožňuje učiť sa jazyk rýchlejšie, flexibilnejšie (vo voľnom čase) a zábavnou formou (hry, testy, súťaže). Stránka obsahuje množstvo študijných materiálov v súlade so štandardmi Spoločného európskeho referenčného rámca pre jazyky. Môžu ju využívať začiatočníci na úrovni A1, A2 ako aj mierne a stredne pokročilí na úrovni B1, B2. Multilingválny jazykový portál obsahuje 40 samostatných lekcií rozdelených na lexikálnu a gramatickú časť s interaktívnymi úlohami, textami, audionahrávkami, overovacími testami a obrazovými materiálmi, ktoré doplňujú reálie Slovenska, odkazy, diskusia alebo praktické fórum. Slovake.eu je multilingválny portál, čo znamená, že k dispozícii je až 13 jazykových verzií. Webová stránka sa ďalej zdokonaľuje a modernizuje a vďaka novej aplikácii pre mobilné zariadenia a dotykové zariadenia sa stáva prístupnejšou pre väčší počet záujemcov o slovenčinu a Slovensko.

Webstránka výrazne prispela k zvýšeniu úrovne využívania informačno-komunikačných technológií v jazykovom vzdelávaní v oblasti slovenčiny ako cudzieho jazyka.

Projekt je dostupný na webovej stránke www.slovake.eu.