Centrum ďalšieho vzdelávaniaUniverzita Komenského v Bratislave

Projekty

Rozvojový projekt UK 2023 - 2025 / ID: 001UK-2-1-2023

Centrum ďalšieho vzdelávania UK zabezpečuje počas dvoch akademických rokov pre zamestnancov Univerzity Komenského Rozvojový projekt MŠVVaŠ SR ID: 001UK-2-1-2023 Interkultúrna komunikácia a integrácia na UK  podporená jazykovým vzdelávaním zamestnancov s cieľom rozvoja kvality vzdelávania a výskumu.


Cieľom projektu je podpora integrácie zahraničných študentov na pôde UK a jazykové vzdelávanie zamestnancov v kurzoch anglického jazyka, ktoré rozvinie možnosti vzdelávania, výskumu, komunikácie a adaptácie zahraničných študentov. Do projektu sa aktívne zapojilo viac ako 300 zamestnancov v 27 jazykových skupinách rôznej úrovne a odborného zamerania. Interkultúrne aktivity pre zahraničných študentov postupne pripravujeme v spolupráci s fakultami UK.

Koordinátor projektu: PhDr. Nadežda Hrapková, PhD.

Projekt Erasmus+ 2022-1-SK01-KA122-ADU-00007758 „Seniors Education after Pandemic“

Obdobie: Trvanie od 15.6. do 14.12.2022

Kľúčová akcia: KA122-ADU - Short-term projects for mobility of leaners and staff in adult education

Koordinátor: CĎV, UTV UK v Bratislave

Partner: Asociácia UTV v Portugalsku RUTIS, so sídlom v Porto

Ciele projektu:
- Sledovať možnosti pre zavedenie nových vzdelávacích a učiacich sa metód a foriem vo vzdelávaní seniorov;
- Sledovať možnosti účasti seniorov v rámci programov na UTV, ako aj v súkromnej nadácii i v rámci Asociácie UTV v Portugalsku: Porovnávacia analýza vzdelávania vo vybraných inštitúciách v rámci projektu

Forma realizácie:
- hospitácie vo vybraných inštitúciách;
- porovnávanie možností a ponuky, ako aj podmienok pre vzdelávanie seniorov v zahraničí ( Portugalsko); 
- príprava inovovaných programov vzdelávania pre seniorov vo vlastnej UTV.

Projekt Erasmus+ Extending the e-learning offer with new materials for learning the Slovak language

Obdobie1. november 2021 – 30. október 2024

Kľúčová akcia:
 KA220-ADU - Kooperačné partnerstvá v sektore vzdelávania dospelých

Koordinátor:

Občianske združenie Edukácia@Internet (E@I)

Partneri:

Jazykovedný ústav Ľudovíta Štúra, Bratislava

Vilniuská univerzita, Vilnius, Litva

INALCO - Institut national des langues et civilisations orientales, Paríž, Francúzsko

Studio Gaus, Berlín, Nemecko

Projekt Slovake.eu zameraný na aktualizáciu a doplnenie e-learningovej webovej stránky https://slovake.eu/about na učenie slovenčiny, kde hlavnou cieľovou skupinou sú dospelí študenti. V súčasnosti ponúka štyri rôzne kurzy na úrovniach A1, A2, B1, B2, ktoré sú bezplatné a prístupné v 15 jazykoch. Ide o jedinú platformu svojho druhu na výučbu slovenského jazyka, ktorá funguje už 10 rokov, a jej úspech dokazuje takmer 123 000 registrovaných používateľov po celom svete. Efektivitu a dostupnosť online platformy zaručuje používanie najnovších technických prvkov a metód, kompatibilita so všetkými prehliadačmi, operačnými systémami a technickými štandardmi. Novou cieľovou skupinou v projekte sú pracovní migranti. Projekt je vysoko komplementárny k predchádzajúcim projektom a snaží sa vyplniť medzeru v materiáloch, ktorá sa vznikla s narastajúcou imigráciou na Slovensko, ale aj s relevantnou zmenou významu niektorých nových tém na globálnej úrovni (ekológia, ľudské práva a pod.). Cieľom projektu je vytvoriť nové učebné materiály, ktoré sa začlenia do existujúcich elektronických kurzov so zameraním na jazykové potreby migrantov, predovšetkým na praktické situačné dialógy a slovnú zásobu, nevyhnutnú pre migrantov prichádzajúcich na Slovensko. Projekt tiež podporuje pracovné a sociálne začlenenie migrantov, znižuje rozdiely vo výsledkoch vzdelávania a pomocou prekonania jazykovej bariéry umožňuje migrantom nájsť si prácu, usadiť sa v prijímajúcej spoločnosti.

Projekt Erasmus+ Senior´s Learning in the Digital Society – SeLiD

Nový projekt Erasmus+ 2019-1-SK01-KA204-060649 v oblasti KA2 Strategické Partnerstvá začala riešiť Univerzita tretieho veku CĎV UK pod názvom Senior´s Learning in the Digital Society (SeLiD) pre obdobie 1. September 2019 – 31. August 2021. Projekt koordinuje naša inštitúcia v spolupráci so 7-mimi partnerskými univerzitami z Európy: UPUA of Universidad de Alicante, Španielsko; Vysoké učení technické v Brne; Otto von Guericke Universität Magdeburg, Nemecko; Uppsala Senioruniversitet, Švédsko; Dresdner Seniorenakademie Drážďany, Nemecko; Uniwersytet Wroclawski Wroclaw, Poľsko, Technische Universität Chemnitz, Nemecko.

Priority projektu sú zacielené na otvorené vzdelávanie a inovatívne praxe v digitálnej oblasti so zameraním na rozvoj vzdelávacích možností a zručností pri používaní digitálnych (DT) a informačných technológií (IKT) a zariadení smerom k uspokojovaniu potrieb starších dospelých. Mnoho starších ľudí má bariéry pri využívaní digitálnej komunikácie, či pri návšteve digitálnych agentúr a klientskych centier. Podobné obavy prežívajú pri používaní digitálnych spotrebičov doma i nových zariadení ako sú napr. Smartfóny a i. Tréningy a praktické ukážky, ako aj nové typy kurzov IKT pomôžu seniorom prekonať bariéry a stanú sa istejšími v živote v digitálnej spoločnosti. Pozývame všetkých k účasti na projektovom prieskume i praktických exkurziách, ktoré pripravujeme.

Konkrétne aktivity a popis projektových stretnutí je obsahom vydaných Newslettrov: Newsletter 1Newsletter 2Newsletter 3Newsletter 4

Publikácia s výsledkami výskumu: Seniors´ Learning in the Digital Society

Článok: Digitalizácia u starších ľudí 


Link na projekt: https://selid.efos-europa.eu/

Inštruktážne video - kúpa lístka v MHD pomocou elektronickej peňaženky:

Inštruktážne video k používaniu digitálnych domácich spotrebičov a digitálnych registrácií v úradoch

Plánované výstupy projektu:

1. Porovnávacia štúdia, popisujúca možnosti vzdelávania seniorov v oblastiach informačných a komunikačných technológií v partnerských inštitúciách;

2. Prieskum potrieb starších ľudí a ich bariéry a problémy pri používaní digitálnych zariadení doma a v bežnom živote v digitálnej spoločnosti  - analýza a porovnanie

3. Ponuka nových programov vzdelávania vytvorená na základe potrieb a zistení prieskumu a rozvoj zručností seniorov v oblasti používania digitálnych technológií.

4. Sumarizácia potrieb seniorov a zber dobrých praxí z partnerských inštitúcií.

5. Rozvoj možností a vyhľadávanie seniorov izolujúcich sa z digitálneho prostredia, prekonávanie bariér a práca v komunitách.

6. Programy vzdelávania a tréningy v IKT budú redukovať počty nezapojených seniorov a zlepšia ich zručnosti v používaní DT;

 7. Výsledky prieskumu a dobré praxe budú vydané v spoločnej publikácii projektu SeLiD a zverejnené na stránke projektu. 

Vzdelávanie v menšinovom jazyku - slovenčina v Rumunsku

Číslo projektu: 2020-1-SK01-KA104-077972

Kľúčová akcia:
Vzdelávacia mobilita jednotlivcov

Koordinátor:

Slovenská akademická asociácia pre medzinárodnú spoluprácu
Národná agentúra programu Erasmus+ pre vzdelávanie a odbornú prípravu

Partneri:

Univerzita Komenského v Bratislave        

Demokratický zväz Slovákov a Čechov v Rumunsku / Uniunea Democratica a Slovacilor si Cehilor din Romania

Centrum ďalšieho vzdelávanie UK v Bratislave a jeho Útvar pre jazykovú a odbornú prípravu pre cudzincov a krajanov v Bratislave v období od 1. 9. 2020 do 31. 8. 2022 realizuje európsky projekt v rámci programu Erasmus+.

Prioritným cieľom mobilít v projekte pod názvom Vzdelávanie v menšinovom jazyku - slovenčina v Rumunsku je podpora zvýšenia kvality vzdelávania dospelých, pedagogických a kultúrnych pracovníkov, ktorí učia v slovenskom jazyku alebo sa podieľajú na zachovávaní tradícií a slovenského jazyka ako menšinového jazyka v oblastiach Rumunska so slovenskou minoritou. Z hľadiska ďalšieho rozvoja a internacionalizácie našej inštitúcie je naším cieľom podporiť zvýšenie kvality vo vzdelávaní prostredníctvom posilnenia medzinárodného rozmeru vo vzdelávaní dospelých a prenos dobrej praxe medzi inštitúcie podobného charakteru v zahraničí. Školenia v rámci mobilít reflektujú aktuálne potreby krajanských pedagógov daných predmetov so zameraním na rozvoj pedagogických a digitálnych kompetencií. Obsah jednotlivých vzdelávacích aktivít pripravujeme na základe predchádzajúcich požiadaviek krajanov a v nadväznosti na inovačné vzdelávanie v SR, predovšetkým s využitím informačných a komunikačných technológií a koreláciou medzipredmetových vzťahov. V projekte podporujeme zachovanie najdôležitejšieho etnoidentifikačného elementu v etnickej príslušnosti k slovenskému jazyku.

Link na projekt: https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/projects/eplus-project-details/#project/2020-1-SK01-KA104-077972

Teória verzus prax v jazykovej a odbornej príprave krajanov v rámci programu Erasmus+

Kľúčová akcia: Vzdelávacia mobilita jednotlivcov

Koordinátor:

Slovenská akademická asociácia pre medzinárodnú spoluprácu
Národná agentúra programu Erasmus+ pre vzdelávanie a odbornú prípravu

Partner:         

Slovenské kultúrne centrum Našice v Chorvátsku

Centrum ďalšieho vzdelávanie UK v Bratislave a jeho Útvar pre jazykovú a odbornú prípravu pre cudzincov a krajanov v Bratislave získali európsky projekt pod názvom Teória verzus prax v jazykovej a odbornej príprave krajanov Erasmus+ na obdobie od 1.9.2018 do 31.8.2020.

Prioritným cieľom  mobilít v projekte je podpora zvýšenia kvality školstva na základných a stredných školách s vyučovacím jazykom slovenským v oblastiach so slovenskou menšinou v zahraničí prostredníctvom kontinuálneho vzdelávania pedagogických pracovníkov. Nadväzujeme na dlhodobú tradíciu udržiavania kontaktov s krajanskými spolkami Slovákov, ktoré podporujú rozvoj kultúry a vzdelanosti krajanov zachovávaním rodného slovenského jazyka ako jedného z etnoidentifikačných znakov príslušnosti k Slovensku. Cieľom projektu je prezentácia našich teoretických a praktických skúseností jazykovej a odbornej prípravy medzi pedagógmi pôsobiacimi v menšinovom školstve v zahraničí a rozvinutie efektívnej medzinárodnej spolupráce. Projekt smeruje k implementácii moderných  inovatívnych metód,  praktických didaktických postupov vo výučbe a testovaní slovenského jazyka a odborných predmetov hlavne s využitím prostriedkov informačných a komunikačných technológií. Významným dopadom bude rozvoj v oblasti kľúčových a profesijných kompetencií učiteľov a vo vytváraní ich potenciálu pre budúce generácie potomkov Slovákov žijúcich v zahraničí.

Projekt Erasmus+

Logo EduSenNet
Logo erasmus plus

Educational Senior Network

Projekt Erasmus+ Educational Senior Network získalo CĎV UK na obdobie od 1.12.2014 do 30.10.2017.

Projekt je zameraný na inováciu programov zameraných na vzdelávanie seniorov v rámci univerzity tretieho veku i na mapovanie a porovnanie ponuky v rámci krajín Európy zameranej na vzdelávacie programy pre starších ľudí.

V ďalšej etape sa projekt zameriava na vyhľadávanie seniorov v komunitách a regiónoch, kde pre nich nie sú vytvorené vzdelávacie programy so zámerom ich inklúzie do nových programov vytvorených na základe prieskumu ich záujmov a potrieb. Práca súčasných seniorských študentov v teréne bude poskytovať priame informácie a príklady aktívneho starnutia rôznymi formami a prostriedkami vzdelávania. Porovnanie možností formálneho a neformálneho vzdelávania i prostriedkov informálneho vzdelávania by malo vytvoriť základ pre nové ponuky v navštívených komunitách.

Na základe skúseností zo zahraničia, porovnania podmienok vo vlastnej krajine a potrieb starších ľudí budeme zvažovať aplikáciu nových postupov a programov pre vzdelávanie širšieho počtu starších ľudí.

Na projekte spolupracujú partneri zo siedmich európskych univerzít a to v Alicante, VUT Brno, UK Bratislava, Groningen, Chemnitz, Magdeburg a Uppsala.

Viac informácií nájdete na stránke projektu:
http://edusennet.efos-europa.eu/

ERASMUS+ Mobility for Teaching Staff Life Skills and ICT” (PROJECT KA104 TICTAC+55 - 2017-1-ES01-KA104-037163)

Kurz ICT for Active Ageing projektu ERASMUS+ KA104 TICTac+55 – BLENDED ICT LEARNING TECHNIQUES FOR OVER-55s organizuje Univerzita Komenského v Bratislave, Centrum ďalšieho vzdelávania a jeho Univerzita tretieho veku v spolupráci s Asociáciou Univerzít tretiegho veku v Španielsku a vybranými španielskymi univerzitami

Dátum: 6. Máj – 11. Máj 2018

Kontaktná osoba: PhD. Nadežda Hrapková, projektový manažér (Nadezda.Hrapkova@rec.uniba.sk)

 

 

Inovácie vo výučbe a testovaní slovenského jazyka a odborných predmetov pre cudzincov v rámci programu Erasmus+

Kľúčová akcia: Vzdelávacia mobilita jednotlivcov

Koordinátor:

Slovenská akademická asociácia pre medzinárodnú spoluprácu
Národná agentúra programu Erasmus+ pre vzdelávanie a odbornú prípravu

Partneri:         

Centrum ďalšieho vzdelávania Univerzity Komenského v Bratislave
Univerzita Karlova
Výskumné a testovací centrum, Ústav jazykové a odborné přípravy UK

 

Útvar jazykovej a odbornej prípravy Centra ďalšieho vzdelávania UK v Bratislave získal európsky projekt pod názvom Inovácie vo výučbe a testovaní slovenského jazyka a odborných predmetov pre cudzincov v rámci programu Erasmus+ . Realizácia projektu je od 1.9.2017 do 31.8.2018.

Cieľom projektu je mobilita pracovníkov v oblasti vzdelávania dospelých, nadviazanie spolupráce, strategického partnerstva a upevnenie funkčných a stabilných väzieb s inštitúciu podobného zamerania sídliacej v Českej republike, s ÚJOP UK v Prahe.

Z hľadiska potrieb našej organizácie projekt mobilít umožní výmenu teoretických a praktických skúseností medzi oboma inštitúciami, zvýšenie kompetencie pedagogických zamestnancov nielen vo sfére celoživotného vzdelávania, ale aj v inováciách vyučovacích metód a testovania slovenčiny ako cudzieho jazyka a odborných predmetov. Prioritou je rozšírenie vedomostí a modernizácia v oblasti rôznych učebných stratégií, diagnostických metód s ohľadom na potreby a požiadavky zahraničných frekventantov, ktorí sa pripravujú na vysokoškolské štúdium na Slovensku.

Očakávame skvalitnenie vyučovacieho procesu, profesijných kompetencií lektorov a implementáciu inovačných techník v rámci  testovania slovenčiny a odborných predmetov v slovenčine ako cudzom jazyku.

Vďaka týmto medzinárodným kooperačným aktivitám bude obohatené portfólio vzdelávacích programov, a tým zlepšená konkurencieschopnosť a pozícia na domácom i medzinárodnom prostredí medzi vzdelávacími inštitúciami.

Projekt je dostupný na webovej stránke: http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/projects/.               

JASNE – Alles klar!

Koordinátor:

Technická univerzita v Drážďanoch

Partneri:         

Centrum ďalšieho vzdelávania Univerzity Komenského v Bratislave
Univerzita Karlova v Prahe – ÚJOP
Jagelovská univerzita v Krakove
Dolnorakúska akadémia, Centrum jazykových kompetencií
Nemecko-poľská a Nemecko-česká priemyselná a obchodná komora
Spoločnosť *fictionfarmer

 

JASNE – Alles klar! je komplexný e-learningový materiál orientovaný na profesijný jazyk a určený ako doplňujúci materiál pre zamestnancov automobilového a strojárskeho priemyslu, študentov stredných, ale hlavne vysokých škôl technického aj obchodného zamerania, ale aj pre samoukov. Podporuje výučbu v oblasti soft skills. Tvoria ho tematicky a obsahovo relatívne nezávislé moduly. Sprostredkúvajú slovenčinu, češtinu a poľštinu ako cudzí jazyk úrovne A1, A2 (tieto moduly sú pripravené v nemeckej aj anglickej verzii) a nemčinu na úrovni B1, B2. Obsahujú audionahrávky, videonahrávky a autentické dokumenty. Všetky moduly alebo ich časti možno implementovať do výučby formou blended learning v systéme Moodle. V ňom sú spracované modelové kurzy pre učiteľov aj samoukov. Užívateľom pomáha aj praktická Príručka pre učiteľov a autorov kurzu.

Výučbový materiál vychádza z analýzy potrieb vo firmách.  V rozhovoroch so zamestnancami boli zisťované typické komunikačné situácie, ktoré tvoria základ pre jazykové moduly. Sú spracované v publikácii Profily jazykových požiadaviek pre konkrétne profesie, ktorá prináša pre cieľové profesie konkrétny profil používateľa jazyka. Obsahuje popisy cieľov vyučovania a učenia sa, ktoré objasňujú modelové stupnice pre úrovne A2 (A2 +) a B1 (B1 +) uvedené v kapitole 4 SERR.

Vybrané moduly sú spracované ako mobilná aplikácia pre smartfóny.

Nakoľko menovaný projekt spĺňa všetky náročné parametre a kritériá najmodernejších európskych vzdelávacích produktov, ocenila ho národná porota iniciatívy Európskej komisie pre inovačné jazykové projekty EURÓPSKA ZNAČKA PRE JAZYKY na 14. ročníku rovnomennej súťaže certifikátom Európska značka pre jazyky 2016.

Projekt je dostupný na webovej stránke www.jasne-online.eu.

Portál na výučbu slovenského jazyka – slovake.eu

Koordinátor:

Občianske združenie Edukácia@Internet (E@I)

Partneri:

Centrum ďalšieho vzdelávania Univerzity Komenského v Bratislave
Jazykovedný ústav Ľudovíta Štúra, Bratislava
Jazykovedná inštitúcia Maďarskej akadémie vied, Budapešť, Maďarsko
Vilniuská Univerzita, Vilnius, Litva
INALCO - Institut national des langues et civilisations orientales, Paríž, Francúzsko
AhojSlovakia, Krakov, Poľsko
Podnikateľsko-rozvojové centrum obce Erdut, Dalj, Chorvátsko
Studio Gaus, Berlín, Nemecko

 

Útvar jazykovej a odbornej prípravy cudzincov a krajanov CĎV UK v Bratislave bol kľúčovým partnerom projektu podporovaného Európskou komisiou v rámci celoživotného vzdelávania Portál na výučbu slovenského jazyka – slovake.eu . Projekt sa začal realizovať

v novembri 2013 a úspešne bol dokončený v novembri 2015. Výsledkom projektu bolo spustenie  novej stránky www.slovake.eu.

Slovake.eu je bezplatný vzdelávací internetový portál na výučbu slovenského jazyka formou e-learningu, ktorý je v súčasnosti bežným a častým spôsobom učenia sa. Webová stránka je určená všetkým, ktorí sa zaujímajú o slovenčinu, študentom, cudzincom žijúcim na Slovensku i mimo územia Slovenska. Online vzdelávanie umožňuje učiť sa jazyk rýchlejšie, flexibilnejšie (vo voľnom čase) a zábavnou formou (hry, testy, súťaže). Stránka obsahuje množstvo študijných materiálov v súlade so štandardmi Spoločného európskeho referenčného rámca pre jazyky. Môžu ju využívať začiatočníci na úrovni A1, A2 ako aj mierne a stredne pokročilí na úrovni B1, B2. Multilingválny jazykový portál obsahuje 40 samostatných lekcií rozdelených na lexikálnu a gramatickú časť s interaktívnymi úlohami, textami, audionahrávkami, overovacími testami a obrazovými materiálmi, ktoré doplňujú reálie Slovenska, odkazy, diskusia alebo praktické fórum. Slovake.eu je multilingválny portál, čo znamená, že k dispozícii je až 13 jazykových verzií. Webová stránka sa ďalej zdokonaľuje a modernizuje a vďaka novej aplikácii pre mobilné zariadenia a dotykové zariadenia sa stáva prístupnejšou pre väčší počet záujemcov o slovenčinu a Slovensko.

Webstránka výrazne prispela k zvýšeniu úrovne využívania informačno-komunikačných technológií v jazykovom vzdelávaní v oblasti slovenčiny ako cudzieho jazyka.

Projekt je dostupný na webovej stránke www.slovake.eu.