Medzinárodná vedecká konferencia na Orlovskej štátnej univerzite

 

Medzinárodná vedecká konferencia sa konala na tému Súčasné profesijné vzdelávanie: empirické zistenia, problémy, perspektívy na Orlovskej štátnej univerzite I. S. Turgeneva v meste Orel. Záštitu nad konferenciou prevzalo Ministerstvo vzdelávania a vedy Ruskej federácie. Naša pozvaná prednáška zaznela na tému vzdelávania seniorov na UTV UK v odboroch Dejiny náboženstiev a Svetové náboženstvá, s akcentom na interferenciu kognitívnej a spirituálno-existenciálnej roviny vnímania u poslucháčov týchto odborov. Prednáška vychádzala zo 16-ročnej praxe autorky ako pedagogičky na UTV UK a bola doplnená o prezentáciu s vyjadreniami a fotkami poslucháčov UTV na otázky prečo navštevujú tieto odbory a čo im to dáva. Tieto vyjadrenia sú už sprístupnené aj online, na webe UK, v rámci sekcie CĎV UTV UK, v rámci jej kategórie Povedali o nás.

Vzdelávanie seniorov v Ruskej federácii je koncipované inak než na Slovensku - prebieha formou integrácie seniorov do vyučovacieho procesu denných vysokoškolských študentov (hlavne v Moskve), čiže formou, ktorá sa aplikuje, napr. aj v Rakúsku a Poľsku. V rámci početných otázok po prednáške i po plenárnych konferenčných blokoch vôbec, sa nám podarilo priblížiť dejiny, prácu a výsledky našej UTV UK pod vedením pani PhDr. Nadeždy Hrapkovej, PhD. Podobne sme sa snažili poukázať na religionistiku, ako na vedeckú disciplínu, kde v rámci našich prednášok a diskusií so seniormi kriticky skúmame všetky náboženstvá ako rovnocenné kultúrne fenomény, ktoré sa časom menia, a ktoré je nutné skúmať v kontexte poznatkov z iných vedných disciplín, ako napr. lingvistika, filozofia, teológia, etnológia, folkloristika, archeológia, história, geografia, dejiny umenia, dejiny medicíny, etc., v čom práve spočíva krása poznatkov o jednotlivých náboženstvách. Naši seniori však nezostávajú v rovine kognitívneho spracovania prednášanej látky, ale otázky existenčného rázu a dobového ukotvenia v dejinách konkrétnych náboženstiev transponujú do osobnej roviny náboženskej či nenáboženskej spirituality a tak sa posúvajú na ceste za zmyslom svojho života, čo je pre študentov v seniorskom veku kľúčovou záležitosťou.

Po plenárnych konferenčných blokoch boli organizované workshopy, zaujímavé prednášky pre študentov, ako aj naša ďalšia pozvaná prednáška, ktorá bola otvorená pre záujemcov z akademickej pôdy a verejnosti. Prednáška na tému Manželstvo a otázky reprodukcie v súčasnom islame bola jedným z výstupov z projektu Vega č. 1/0585/18 Bioetika reprodukčného zdravia v islame: východiská, diskusia a výzvy (2018-2019) riešeného na Pedagogickej fakulte UK v Bratislave. Po prednáške a otázkach k téme sme diskutovali o perspektívach ďalšej spolupráce našich pracovísk aj formou uzatvorenia relevantnej bilaterálnej zmluvy o mobilitách pedagógov a študentov.

 

doc. PaedDr. ThDr. Monika Zaviš, PhD.