Centrum ďalšieho vzdelávaniaUniverzita Komenského v Bratislave

O nás

Vzdelávanie pre verejnosť ponúka možnosť zvyšovania a rozširovania znalostí a zručností tým, pre ktorých sa učenie nekončí získaním určitého vzdelania. Naším cieľom je sledovať najnovšie trendy v oblasti ďalšieho vzdelávania, ktoré aplikujeme aj v našich vzdelávacích programoch a kurzoch. Ponuka vzdelávacích programov a kurzov je určená širokej verejnosti, inštitúciám, podnikateľským subjektom, ako aj jednotlivcom, ktorí si chcú zvýšiť kompetencie a rozvíjať zručnosti v oblasti profesijného a osobnostného rastu. Jednotlivé cieľové skupiny klientov majú možnosť výberu z aktuálnej ponuky vzdelávaní z oblasti ekonomiky, manažmentu, personalistiky, marketingu, mediácie, práva, osobnostného rozvoja, informačných technológií a cudzích jazykov.

Cieľom vzdelávacích programov a kurzov je zvyšovať kompetencie jednotlivca, uplatňovať získané vedomosti v praxi, a tým umožniť kariérny postup.

Úspešný účastník vzdelávania získa osvedčenie o absolvovaní vzdelávacieho programu alebo kurzu v závislosti od konkrétneho programu. V rámci akreditácie vzdelávacích programov spolupracuje CĎV UK s Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR, Ministerstvom spravodlivosti SR a Ministerstvom práce, sociálnych vecí a rodiny SR. Vzdelávacie programy podliehajú akreditácii v zmysle požiadaviek kladených jednotlivými ministerstvami, prípadne internými pravidlami akreditácie CĎV UK.

Veríme, že ponuka vzdelávacích programov bude i naďalej prispievať k rozvíjaniu kompetencií, získavaniu vedomostí a precvičovaniu zručností vedúcich k rozvoju osobnostného potenciálu našich klientov.