Centrum ďalšieho vzdelávaniaUniverzita Komenského v Bratislave

Konferencia Slovenčina ako cudzí jazyk

Útvar jazykovej a odbornej prípravy cudzincov a krajanov
Centra ďalšieho vzdelávania
Univerzity Komenského v Bratislave 

zorganizoval
konferenciu s medzinárodnou účasťou 

pri príležitosti 55. výročia založenia
Útvaru jazykovej a odbornej prípravy cudzincov a krajanov CĎV UK v Bratislave 

SLOVENČINA AKO CUDZÍ JAZYK,

ktorá sa konala pod záštitou
Juraja Draxlera, MA
ministra školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky

a

prof. RNDr. Karola Mičietu, PhD.
rektora Univerzity Komenského v Bratislave

Termín

23. novembra 2015 
24. novembra 2015

Miesto konania

hotel SOREA REGIA, Kráľovské údolie 6, 811 02 Bratislava

Závery konferencie

V 3 blokoch referátov odznelo 8 plenárnych prednášok a 17 príspevkov, ktoré priniesli nové impulzy pre prácu s cudzincami v oblasti ich jazykového a odborného vzdelávania.

Na základe prijatých záverov konferencie možno skonštatovať, že cieľ konferencie - vytvoriť platformu pre odbornú diskusiu o vzdelávaní cudzincov všetkých vekových kategórií vrátane seniorov v slovenskom jazyku – bol splnený.

Návrhy a odporúčania účastníkov, ktoré na konferencii rezonovali ako kľúčové:

1. moderná výučba slovenčiny ako cudzieho jazyka a odborných predmetov v slovenskom jazyku ako cudzom jazyku by mala byť vždy otvorená hľadaniu nových aktivizujúcich metód a ich implementovaniu do jej procesov s dôrazom na interpersonálne vzťahy učiteľ – študent;

2. do vyučovania slovenčiny ako cudzieho jazyka, ako aj do vyučovania odborných predmetov v slovenčine ako cudzom jazyku sa odporúča začleniť využitie čitateľských stratégií zameraných na rozvoj vyšších kognitívnych procesov a nezostať pri cudzojazyčnej výučbe len v intenciách priamych informácií z textu a ich doslovnej reprodukcie;

3. do procesu cudzojazyčného vzdelávania sa odporúča začleniť viac takých aktivít, ktoré vychádzajú z integrácie obsahového a jazykového vzdelávania a samotný vyučovací proces prebieha tak, že znalosť cudzieho jazyka sa nestáva cieľom, ale nástrojom na dosiahnutie ďalších cieľov, t.j. jazykové ciele vychádzajú z cieľov obsahových (praktickým príkladom bol o.i. prezentovaný modelový projekt Európskej únie Supertrieda);

4. pri výučbe slovenčiny ako cudzieho jazyka, a to najmä pri osvojovaní slovnej zásoby alebo pri precvičovaní deklinácie či konjugácie, sa odporúča využívať korpusové databázy, ktoré sú bohatým, dynamickým a interaktívnym zdrojom textového materiálu a jazykových informácií;

5. pri výučbe slovenského jazyka ako cudzieho jazyka na úrovni A1 podľa Spoločného európskeho referenčného rámca sa odporúča využívať nový študijný materiál Tri, dva, jeden – slovenčina (Univerzita Komenského v Bratislave, Centrum ďalšieho vzdelávania, Jazyková a odborná príprava cudzincov a krajanov, Bratislava 2015),  ktorý umožňuje rýchlo sa zorientovať v systéme jazyka a efektívne komunikovať prakticky od prvej hodiny štúdia;

6. smerovanie cudzojazyčnej výučby na Slovensku, na území ktorého každým rokom narastá počet cudzincov, by malo byť otvorené aktívnejšiemu využívaniu e-learningovej formy výučby, napr. prostredníctvom prezentovaného mnohojazyčného portálu slovake.eu. 


Ďalšie informácie/kontaktná osoba

RNDr. Dana Krajčiová
e-mail: dana.krajciovacdv.uniba.sk
tel.: +421 2 54 41 03 77
mobil: +421 911 100 080