Konferencia 2020

 

Konferencia bola z dôvodu správ o šírení koronavírusu COVID-19 a vrcholení epidémie chrípky ZRUŠENÁ.

 

 

ĎALŠIE VZDELÁVANIE V CENTRE POZORNOSTI NA UNIVERZITE KOMENSKÉHO V BRATISLAVE

Odborná konferencia so zahraničnou účasťou

Konferencia sa koná pod záštitou prof. JUDr. Mareka Števčeka, PhD., rektora Univerzity Komenského v Bratislave

 

Odborná konferencia sa koná pri príležitosti:

 • 15. výročia založenia Centra ďalšieho vzdelávania UK v Bratislave
 • 30. výročia založenia Univerzity tretieho veku CĎV UK v Bratislave
 • 60. výročia založenia Útvaru jazykovej a odbornej prípravy cudzincov a krajanov CĎV UK v Bratislave
Termín konania:26. – 27. október 2020
Miesto konania:Študijné a kongresové stredisko CĎV UK Modra-Harmónia
Organizátor:Centrum ďalšieho vzdelávania Univerzity Komenského v Bratislave

 

Čo je cieľom konferencie?

 • Spropagovať a zhodnotiť aktuálne trendy a aktivity inštitúcií ďalšieho vzdelávania.
 • Prezentovať a zdieľať výstupy a aktívny podiel inštitúcií na rozvoji ďalšieho vzdelávania.
 • Propagovať potrebu ďalšieho vzdelávania na rôznych úrovniach.

Pre koho je určená?

Konferencia je určená manažérom inštitúcií ďalšieho vzdelávania, organizátorom programov ďalšieho vzdelávania, pedagogickým a odborným zamestnancom, pracovníkom v oblasti ďalšieho vzdelávania, lektorom, kariérnym poradcom i doktorandským študentom. 

Program

Pondelok 26. október 2020

11.00 – 12.00Príchod účastníkov, registrácia, ubytovanie, inštalovanie posterov
13.00
Obed

14:00

Slávnostné otvorenie konferencie
   
Zástupca MŠVVŠ SR
   Prof. JUDr. Marek Števček, PhD. – rektor UK
   Mgr. Tatiana Ilavská, PhD. – riaditeľka CĎV UK

   
   Perspektívy vzdelávania dospelých na Univerzite Komenského
    RNDr. Zuzana Kovačičová, PhD., prorektorka UK pre vzdelávanie a sociálne veci

   Aktuálne témy v agende celoživotného vzdelávania rezortu školstva
    Mgr. Monika Korkošová, Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR

   Finančné mechanizmy, granty, grantové schémy a bilaterálne finančné nástroje a programy vo verejnej správe, v ďalšom vzdelávaní a v medzinárodnej spolupráci
    PhDr. Mgr. František Kašický, MBA, Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR
15.15 – 15.45
Coffee break

15.45 – 18.00


Vystúpenia reprezentantov partnerských inštitúcií a organizácií:

   Podpora Slovákov žijúcich v zahraničí prostredníctvom grantového systému SR
    JUDr. Ján Varšo, CSc., Úrad  pre Slovákov žijúcich v zahraničí       

   Možnosti podpory vzdelávania dospelých v programe Erasmus+
    Mgr. Irena Fonodová, Slovenská akademická asociácia pre medzinárodnú spoluprácu                                                          

   Dom pracovnej schopnosti ako inšpirácia pre seniorské vzdelávanie
    Ing. Lucia Hrebeňárová, PhD., Asociácia univerzít tretieho veku na Slovensku                                                                 

   Slovenska akademická asociácia celoživotného vzdelávania
    Mgr. Regína Remenárová, Slovenská akademická asociácia pre celoživotné vzdelávanie                              

   Od ďalšieho vzdelávania cez celoživotné vzdelávanie k celoživotnému poradenstvu – alebo naopak?
    PhDr. Štefan Grajcár, Združenie pre kariérové poradenstvo a rozvoj kariéry                                                            

   Vzdelávanie dospelých na Slovensku
    Mgr. Klaudius Šilhár, PhD., Asociácia inštitúcií vzdelávania dospelých

   Vzdelávanie pedagogických zamestnancov v procese zmien
    PhDr. PaedDr. Martin Bodis, PhD., Klub riaditeľov spoločnej školy

   Platforma EPALE: Politiky EÚ v kontexte vzdelávania dospelých
    Ing. Monika Drinková, Národná podporná služba EPALE Slovensko

   Archív Univerzity Komenského v Bratislave – pamäť univerzity
    Mgr. Mária Grófová, Univerzita Komenského v Bratislave, Archív UK


18.00


Výstava 100 rokov Univerzity Komenského v Bratislave
Posterová výstava, prezentácie partnerov konferencie, priestor pre networking
19.00
Večera

19.30

Večerný program
   Vystúpenie ľudového súboru Vieska spojené s degustáciou vín

 

Utorok 27. október 2020

9.00Otvorenie, pokračovanie konferencie
   
Genéza a trendy CĎV UK
    Mgr. Tatiana Ilavská, PhD., riaditeľka CĎV UK


9.30 –
12.00

Rokovanie v sekciách:

   1. Vzdelávanie cudzincov a krajanov, slovenčina ako cudzí jazyk
   2. Vzdelávanie seniorov
   3. Vzdelávanie pedagógov, verejnosti a programy pre kariérny rozvoj
   4. Inovácie vo vzdelávaní dospelých

10.30

Coffee break

12.00

Závery a odporúčania zo sekcií. Výstupy z konferencie.
12.30
Obed. Ukončenie konferencie.


Počas konferencie bude prebiehať stretnutie členov ASUTV. 

Ubytovanie

Ubytovanie je zabezpečené priamo na mieste konferencie v Študijnom a kongresovom stredisku CĎV UK v Modre-Harmónii (ŠAKS) do naplnenia kapacity strediska a nie je zahrnuté v cene konferencie.

Ubytovanie bude poskytnuté len po predchádzajúcej rezervácii (v prihláške). Platba za ubytovanie sa hradí na mieste. 

ŠAKS Modra-Harmónia má k dispozícii vlastné parkovisko priamo pri objekte.

Lôžko – osoba/nocPrístelka – osoba/noc1 osoba na izbe/noc
s DPH
pred rekonštrukciou
 – Štandard
13,00 €10,00 €20,00 €
s DPH
po rekonštrukcii
 – Komfort
18,00 € – 25,00€

Sadzba dane za ubytovanie

Podľa Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Modra č. 6/2012 (úplné znenie k 1.1.2016), § 32 je sadzba dane za ubytovanie na osobu a prenocovanie 1 €. Sadzba je bez DPH a je potrebné ju pripočítať k cene ubytovania.

Prihlásenie

Prihlásenie na konferenciu:
(Počet miest na konferenciu je limitovaný.) 

 • s aktívnou účasťou do 01. 10. 2020 so zaslaním témy príspevku,
 • s pasívnou účasťou do 19. 10. 2020,
 • zaslanie abstraktu do 19. 10. 2020.

 

Konferenčný poplatok: 

 • 55 € pasívna účasť na konferencii,
 • 40 € aktívna účasť na konferencii (s príspevkom).

(občerstvenie, strava počas konferencie, večerný program, tlačený abstrakt)
Ubytovanie nie je zahrnuté v cene. Z konferencie bude vydaný recenzovaný elektronický zborník príspevkov a bude dostupný na stránke konferencie.

 


Uhradenie konferenčného poplatku do: 09. 10. 2020 prevodom na účet:

IBAN:SK29 8180 0000 0070 0008 4875                                                                         
Variabilný symbol:518110
Špecifický symbol:16032020
IČO:00397865
IČ DPH:SK2020845332

Do poznámky uviesť meno účastníka. 

Kontakt

Viac informácií:

PhDr. Nadežda Hrapková, PhD.
tel.: +421 2 50 11 77 00
mobil: +421 911 233 758 
e-mail: konferenciacdv.uniba.sk

Odborní a organizační garanti konferencie:

Mgr. Tatiana Ilavská, PhD., riaditeľka CĎV UK
Mgr. Ľubica Opálková, tajomníčka CĎV UK
PhDr. Nadežda Hrapková, PhD., projektová manažérka CĎV UK
RNDr. Dana Krajčiová, vedúca metodička ÚJOP CĎV UK
Mgr. Dana Havranová, vedúca metodička UTV CĎV UK
Mgr. Elena Skalská, manažérka vzdelávania pre pedagógov CĎV UK
Zuzana Haváriková, marketing CĎV UK

Mapa a miesto konferencie

Univerzita Komenského v Bratislave
Centrum ďalšieho vzdelávania
Študijné a kongresové stredisko Modra
-Harmónia
Modra-Harmónia č. 3553
900 01 Modra

Súradnice GPS:  48°21'26.12"N / 17°17'33.61"E

Študijné a kongresové stredisko Modra-Harmónia má k dispozícii vlastné parkovisko priamo pri objekte.

 

Tešíme sa na Vašu účasť.

                      kolektív CĎV UK

 

*Informácie sú priebežne dopĺňané.
** Na tomto podujatí budú vyhotovované fotografie a videozáznamy za účelom propagácie na webovom sídle prevádzkovateľa, facebookovej stránke, v periodických a neperiodických materiáloch prevádzkovateľa, prípadne na ďalších médiách. Viac informácií o spracúvaní osobných údajov nájdete na stránke www.uniba.sk/oou

Partneri konferencie