Konferencia 2020

 

ĎALŠIE VZDELÁVANIE V CENTRE POZORNOSTI NA UNIVERZITE KOMENSKÉHO V BRATISLAVE

Odborná konferencia so zahraničnou účasťou

Konferencia sa koná pod záštitou prof. JUDr. Mareka Števčeka, PhD., rektora Univerzity Komenského v Bratislave

 

Odborná konferencia sa koná pri príležitosti:

 • 15. výročia založenia Centra ďalšieho vzdelávania UK v Bratislave
 • 30. výročia založenia Univerzity tretieho veku CĎV UK v Bratislave
 • 60. výročia založenia Útvaru jazykovej a odbornej prípravy cudzincov a krajanov CĎV UK v Bratislave
Termín konania:16. – 17. marec 2020
Miesto konania:Študijné a kongresové stredisko CĎV UK Modra-Harmónia
Organizátor:Centrum ďalšieho vzdelávania Univerzity Komenského v Bratislave

 

Čo je cieľom konferencie?

 • Spropagovať a zhodnotiť aktuálne trendy a aktivity inštitúcií ďalšieho vzdelávania.
 • Prezentovať a zdieľať výstupy a aktívny podiel inštitúcií na rozvoji ďalšieho vzdelávania.
 • Propagovať potrebu ďalšieho vzdelávania na rôznych úrovniach.

Pre koho je určená?

Konferencia je určená manažérom inštitúcií ďalšieho vzdelávania, organizátorom programov ďalšieho vzdelávania, pedagogickým a odborným zamestnancom, pracovníkom v oblasti ďalšieho vzdelávania, lektorom, kariérnym poradcom i doktorandským študentom. 

Program

Pondelok 16. marec 2020

11.00 – 12.00Príchod účastníkov
13.00Obed
14.00Slávnostné otvorenie konferencie
   Mgr. Oľga Nachtmannová, PhD. – Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR, štátna tajomníčka 
   Prof. JUDr. Marek Števček, PhD. – Univerzita Komenského v Bratislave, rektor
   Mgr. Tatiana Ilavská, PhD. – Centrum ďalšieho vzdelávania Univerzity Komenského v Bratislave, riaditeľka
14.30

Perspektívy vzdelávania dospelých na Univerzite Komenského
   RNDr. Zuzana Kovačičová, PhD. – Univerzita Komenského v Bratislave, prorektorka pre vzdelávanie a sociálne veci
15.00 – 15.30Coffee break
15.30 – 18.00


Vystúpenia reprezentantov partnerských inštitúcií a organizácií:
   Mgr. Monika Korkošová – Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
   PhDr. Mgr. František Kašický, MBA – Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky
   JUDr. Ján Varšo, CSc. – Úrad  pre Slovákov žijúcich v zahraničí
   Mgr. Irena Fonodová – Slovenská akademická asociácia pre medzinárodnú spoluprácu
   Ing. Lucia Hrebeňárová, PhD. – Asociácia univerzít tretieho veku na Slovensku
   Mgr. Regína Remenárová – Slovenská akademická asociácia pre celoživotné vzdelávanie
   PhDr. Štefan Grajcár – Združenie pre kariérové poradenstvo a rozvoj kariéry
   Mgr. Klaudius Šilhár, PhD. – Asociácia inštitúcií vzdelávania dospelých
   Ing. Monika Drinková – Národná podporná služba EPALE Slovensko
   PhDr. PaedDr. Martin Bodis, PhD. – Klub riaditeľov spoločnej školy
   Mgr. Mária Grófová – Univerzita Komenského v Bratislave, Archív Univerzity Komenského
18.00

Výstava 100 rokov Univerzity Komenského v Bratislave
Posterová výstava, prezentácie partnerov konferencie, priestor pre networking
19.00Večera
19.30

Večerný program
   Vystúpenie ľudového súboru Vieska spojené s degustáciou vín

 

Utorok 17. marec 2020

9.00

Genéza a trendy Centra ďalšieho vzdelávania Univerzity Komenského v Bratislave
   Mgr. Tatiana Ilavská, PhD. – Centrum ďalšieho vzdelávania Univerzity Komenského v Bratislave, riaditeľka
9.30 – 11.30
Rokovanie v sekciách
   Vzdelávanie cudzincov a krajanov, slovenčina ako cudzí jazyk
   Vzdelávanie seniorov
   Vzdelávanie pedagógov, verejnosti a programy pre kariérny rozvoj
   Inovácie vo vzdelávaní dospelých
10.30Coffee break
12.00Závery a odporúčania zo sekcií. Výstupy z konferencie.
12.30

Obed. Ukončenie konferencie.

Počas konferencie bude prebiehať stretnutie členov ASUTV. 

Ubytovanie

Ubytovanie je zabezpečené priamo na mieste konferencie v Študijnom a kongresovom stredisku CĎV UK v Modre-Harmónii (ŠAKS) do naplnenia kapacity strediska a nie je zahrnuté v cene konferencie.

Ubytovanie bude poskytnuté len po predchádzajúcej rezervácii (v prihláške). Platba za ubytovanie sa hradí na mieste. 

ŠAKS Modra-Harmónia má k dispozícii vlastné parkovisko priamo pri objekte.

Lôžko – osoba/nocPrístelka – osoba/noc1 osoba na izbe/noc
s DPH
pred rekonštrukciou
 – Štandard
13,00 €10,00 €20,00 €
s DPH
po rekonštrukcii
 – Komfort
18,00 € – 25,00€

Sadzba dane za ubytovanie

Podľa Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Modra č. 6/2012 (úplné znenie k 1.1.2016), § 32 je sadzba dane za ubytovanie na osobu a prenocovanie 1 €. Sadzba je bez DPH a je potrebné ju pripočítať k cene ubytovania.

Prihlásenie

Prihlásenie na konferenciu:
(Počet miest na konferenciu je limitovaný.) 

 • s aktívnou účasťou do 20. 02. 2020 so zaslaním témy príspevku,
 • s pasívnou účasťou do 29. 02. 2020,
 • zaslanie abstraktu do 29. 02. 2020.

 

Konferenčný poplatok: 

 • 55 € pasívna účasť na konferencii,
 • 40 € aktívna účasť na konferencii (s príspevkom).

(občerstvenie, strava počas konferencie, večerný program, tlačený abstrakt)
Ubytovanie nie je zahrnuté v cene. Z konferencie bude vydaný recenzovaný elektronický zborník príspevkov a bude dostupný na stránke konferencie.

 


Uhradenie konferenčného poplatku do: 29. 02. 2020 prevodom na účet:

IBAN:SK29 8180 0000 0070 0008 4875                                                                         
Variabilný symbol:518110
Špecifický symbol:16032020

Do poznámky uviesť meno účastníka. 

Prihláška na konferenciu

Kontakt

Viac informácií:

PhDr. Nadežda Hrapková, PhD.
tel.: +421 2 50 11 77 00
mobil: +421 911 233 758 
e-mail: konferenciacdv.uniba.sk

Odborní a organizační garanti konferencie:

Mgr. Tatiana Ilavská, PhD., riaditeľka CĎV UK
Mgr. Ľubica Opálková, tajomníčka CĎV UK
PhDr. Nadežda Hrapková, PhD., projektová manažérka CĎV UK
RNDr. Dana Krajčiová, vedúca metodička ÚJOP CĎV UK
Mgr. Dana Havranová, vedúca metodička UTV CĎV UK
Mgr. Elena Skalská, manažérka vzdelávania pre pedagógov CĎV UK
Zuzana Haváriková, marketing CĎV UK

Mapa a miesto konferencie

Univerzita Komenského v Bratislave
Centrum ďalšieho vzdelávania
Študijné a kongresové stredisko Modra
-Harmónia
Modra-Harmónia č. 3553
900 01 Modra

Súradnice GPS:  48°21'26.12"N / 17°17'33.61"E

Študijné a kongresové stredisko Modra-Harmónia má k dispozícii vlastné parkovisko priamo pri objekte.

 

Tešíme sa na Vašu účasť.

                      kolektív CĎV UK

 

*Informácie sú priebežne dopĺňané.
** Na tomto podujatí budú vyhotovované fotografie a videozáznamy za účelom propagácie na webovom sídle prevádzkovateľa, facebookovej stránke, v periodických a neperiodických materiáloch prevádzkovateľa, prípadne na ďalších médiách. Viac informácií o spracúvaní osobných údajov nájdete na stránke www.uniba.sk/oou

Partneri konferencie