JASNE - Alles klar

Projekt JASNE - Alles klar

Doba realizácie

1./2014 – 3./2016

O projekte

E-learningový projekt JASNE – Alles klar je podporovaný Európskou komisiou v rámci programu celoživotného vzdelávania a vzniká v spolupráci piatich štátov – Nemecka, Česka, Rakúska, Poľska a Slovenska.

Koordinátor: Technická univerzita v Drážďanoch

Projektový tím: ÚJOP Univerzity Karlovej, Nemecko-česká priemyselná a obchodná komora, Dolnorakúska akadémia, Jagelovského univerzita, Nemecko-poľská priemyselná a obchodná komora, spoločnosť *fictionfarmer, špecialisti na multimediálne e-learningové produkcie

Cieľové skupiny

E-learningový kurz JASNE – Alles klar je orientovaný na jazyk pracovnej oblasti a je určený predovšetkým dvom cieľovým skupinám.

Prvou sú vybrané profesie odvetvia automobilového priemyslu, firmy zaoberajúce sa strojárskou produkciou, logistikou a dopravou, ako aj ich dodávateľov. Konkrétne ide o spoločnosti s nemeckou či rakúskou účasťou.

Druhou skupinou sú vzdelávacie inštitúcie, stredné, ale predovšetkým vysoké školy technického a obchodného zamerania a centrá ďalšieho vzdelávania.

Cieľom projektu je premosťovať teóriu a prax v jazykovom vzdelávaní.

Kurz je vhodný aj na vzdelávanie formou samoštúdia pre individuálne potreby kvôli jeho voľnej dostupnosti na internete.

Výsledné produkty projektu

Dokument Profily jazykových požiadaviek pre konkrétne profesie: prináša pre každé z cieľových povolaní konkrétny profil používateľa jazyka, t.j. detailný popis komunikatívnych úloh a jazykových činností, prehľad často používaných typov textov a náčrt profesijného kontextu používania jazyka, prípadové príklady, t.j. typické komunikačné situácie na pracovisku, ktoré uviedli dopytované osoby v rámci rozhovorov. Obsahuje podrobné popisy cieľov vyučovania a učenia sa zameraných na profesijné potreby používateľov, ktoré názorne objasňujú modelové stupnice pre jazykové úrovne A2 (A2 +) a B1 (B1 +) uvedené v kapitole 4 Spoločného európskeho referenčného rámca pre jazyky.

Vyššie uvedená príručka v ďalšej fáze potom slúžila ako podklad pre vytvorenie komplexného e-learningového výučbového materiálu.

E-learningový kurz v nemeckej, poľskej, českej a slovenskej jazykovej mutácii. Tvoria ho jednotlivé relatívne tematicky a obsahovo nezávislé moduly. Tematicky sú od najnižších úrovní koncipované a orientované na firemnú, obchodnú a aj technickú komunikáciu medzi jednotlivými subjektmi a zložkami pracovného života. Sprostredkúvajú slovenčinu, češtinu a poľštinu ako cudzí jazyk úrovne A1 a A2 a nemčinu na jazykovej úrovni B1 a B2. Všetky moduly alebo ich časti je možné implementovať do výučby jazyka formou blended learning, a tak zatraktívniť a zmodernizovať vzdelávací proces v našich podmienkach. K tomu prispievajú aj zvukové nahrávky, krátke atraktívne kreslené filmy, zaujímavé texty a autentické dokumenty.

Webová stránka www.jasne-online.eu: verejne dostupný portál v štyroch jazykových mutáciách ponúka kompletný e-learningový kurz, elektronickú verziu dokumentu Profily jazykových požiadaviek pre konkrétne profesie  a rôzne podporné materiály a informácie pre učiacich sa, lektorov či firmy.

Vývoj projektu

Do konca januára 2016 prebieha pilotovanie výučbových modulov ako na vysokých školách, tak aj vo firmách. Okrem domovských inštitúcii projektu sa na tomto procese pod vedením Multimediálneho jazykového centra Technickej univerzity v Drážďanoch podieľajú aj ďalšie európske inštitúcie, ako napríklad Varšavská technická univerzita, Univerzita v Lodži a Technická univerzita v Ostrave. V podmienkach Jazykovej a odbornej prípravy cudzincov a krajanov Centra ďalšieho vzdelávania Univerzity Komenského sa uskutočňuje pilotovanie slovenského jazyka ako cudzieho jazyka prostredníctvom anglickej verzie e-learningových modulov, ktorú si táto inštitúcia pripravila špeciálne pre svoje potreby. Pri pilotovaní modulov zameraných na výučbu nemeckého jazyka spolupracuje Bratislava s Ústavom celoživotného vzdelávania Žilinskej univerzity v Žiline. Obe inštitúcie testujú v tejto súvislosti aj využitie systému Moodle ako efektívneho nástroja moderného vysokoškolského vzdelávania.

Čo projekt ešte prinesie

Komplexnú metodickú príručku pre užívateľov e-learningového kurzu a  aplikáciu pre smartfóny, ktorá ako skrátená verzia vybraných modulov umožní prácu s predmetným materiálom v širšom prostredí.