Prihláška

Adresa bydliska

Fakturačné údaje

Vypĺňajte iba v prípade, že požadujete faktúru.

Po potvrdení prihlášky Vám budú e-mailom zaslané platobné údaje.

Všeobecné zmluvné podmienky:

  1. Zaslaním prihlášky a uhradením účastníckeho poplatku zmluvné strany uzatvárajú dohodu podľa zákona č. 18/1996 Z.z. o cenách v znení zmien a doplnkov.
  2. V prípade neúčasti prihláseného sa školné nevracia, účasť náhradníka je možná.
  3. Pri registrácii prosíme preukázať sa dokladom o zaplatení účastníckeho poplatku.