Voľné pracovné miesta

Vedúci metodik Útvaru jazykovej a odbornej prípravy CĎV UK

UNIVERZITA KOMENSKÉHO V BRATISLAVE

CENTRUM ĎALŠIEHO VZDELÁVANIA

 

v zastúpení jej riaditeľkou Mgr. Tatianou Ilavskou, PhD., vypisuje výberové konanie na obsadenie pracovnej pozície

 

Vedúci metodik Útvaru jazykovej a odbornej prípravy

 

Kvalifikačné požiadavky :

-                 vysokoškolské vzdelanie II. stupňa v odbore učiteľstvo, pedagogika alebo andragogika

-                 minimálne 5 rokov pedagogickej praxe

-                 pracovné skúsenosti v oblasti vzdelávania dospelých a cudzincov

-                 MS Office pokročilý

-                 jazykové znalosti – anglický jazyk (min. úroveň B1), znalosť ďalších jazykov výhodou

-                 znalosť príslušných legislatívnych noriem

-                 riadiace a organizačné schopnosti - práca na riadiacej pozícii vítaná

-                 skúsenosti s prípravou a realizáciou projektov

-                 morálna a občianska bezúhonnosť

-                 prezentačné zručnosti

-           samostatnosť, logické myslenie, schopnosť tímovej práce, spoľahlivosť, komunikatívnosť, príjemné vystupovanie, organizačné schopnosti

Platové podmienky: budú dojednané osobitne v súlade so zákonom č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme v platnom znení.

Náplň práce: organizačné zabezpečenie chodu celého Útvaru jazykovej a odbornej prípravy cudzincov, komplexné zabezpečenie a vyhodnocovanie vzdelávacej činnosti vrátane vypracovania rozvrhov, rozdelenia úväzkov lektorov a zabezpečenia záverečných skúšok, zabezpečenie inovácie obsahu vzdelávacích programov v spolupráci s metodikmi a lektormi, koordinovanie aktualizácie učebných plánov, učebných osnov a časovo tematických plánov pre výučbu SJ a odborných predmetov v SJ, prípravu a vyhodnocovanie testov v rámci záverečných skúšok a testovania jazykových kompetencií zo SJ, koordinovanie všetkých vyučovacích a mimovyučovacích aktivít ÚJOP, participovanie na projektoch CĎV UK, účasť na metodických a odborných seminároch, príprava záverečných správ zo vzdelávacích podujatí ÚJOP a záverečnej hodnotiacej správy za ÚJOP.

Predpokladaný deň zaradenia na funkčné miesto: 01.08.2019, po úspešnom ukončení výberového konania. Výberové konanie sa bude konať formou osobného pohovoru.

Kontaktovať budeme iba vybraných uchádzačov.

Prihlášku do výberového konania, profesijný životopis a súhlas so spracovaním osobných údajov

zasielajte elektronicky do 12.06.2019 na adresu: andrea.heinova@cdv.uniba.sk

 

Kontaktná osoba:

Mgr. Andrea Heinová

Tel: 02/50 11 77 32

Email: andrea.heinova@cdv.uniba.sk