Centrum ďalšieho vzdelávaniaUniverzita Komenského v Bratislave

Enviro Bratislava

Projekt podporený Magistrátom hl. mesta Bratislava

Enviro Bratislava

Program vzdelávania seniorov

Koordinátor projektu:   
PhDr. Nadežda Hrapková, PhD.
Centrum ďalšieho vzdelávania UK, Univerzita tretieho veku
+421 911 233 758

Odborný garant:           
prof. RNDr. Agáta Fargašová, DrSc.
Prírodovedecká fakulta UK

Miesto konania:           
Centrum ďalšieho vzdelávania UK, Univerzita tretieho veku, Odbojárov 10/a, 831 04 Bratislava, prístavba, učebňa 28, 1. poschodie

 

Prednášky v pondelok od 9:00 hod.

Dátum

Téma prednášky

Lektor

30.10.2023

Emisie v meste, separácia odpadov (plasty, bioplasty), ukážky filmov (Naturpack)

Ing. Michal Sebíň

6.11.2023

Voda a klimatické zmeny v mestách a ich vplyv na starších obyvateľov

Mgr. Slavomír Čerňanský, PhD. 

13.11.2023

Lieky v domácnosti – správne zaobchádzanie s liekmi v domácnostiach, vrátane správneho zneškodňovania.

PharmDr. Miroslava Snopková, PhD.

20.11.2023

Možnosti zdravotnej starostlivosti prostredníctvom farmaceutov

PharmDr. Miroslava Snopková, PhD.  

27.11.2023

Dunaj a jeho ekosystémy a ľudská činnosť

RNDr. Mirko Bohuš, PhD.  

 

Tel. kontakt:
+421 911 233 758
PhDr. Nadežda Hrapková, PhD.
 

Projekt realizovaný s finančnou podporou hlavného mesta SR Bratislavy.