Centrum ďalšieho vzdelávaniaUniverzita Komenského v Bratislave

Európske projekty

Projekt Erasmus+ 2022-1-SK01-KA122-ADU-00007758 „Seniors Education after Pandemic“

Obdobie: Trvanie od 15.6. do 14.12.2022

Kľúčová akcia: KA122-ADU - Short-term projects for mobility of leaners and staff in adult education

Koordinátor: CĎV, UTV UK v Bratislave

Partner: Asociácia UTV v Portugalsku RUTIS, so sídlom v Porto

Ciele projektu:
- Sledovať možnosti pre zavedenie nových vzdelávacích a učiacich sa metód a foriem vo vzdelávaní seniorov;
- Sledovať možnosti účasti seniorov v rámci programov na UTV, ako aj v súkromnej nadácii i v rámci Asociácie UTV v Portugalsku: Porovnávacia analýza vzdelávania vo vybraných inštitúciách v rámci projektu

Forma realizácie:
- hospitácie vo vybraných inštitúciách;
- porovnávanie možností a ponuky, ako aj podmienok pre vzdelávanie seniorov v zahraničí ( Portugalsko); 
- príprava inovovaných programov vzdelávania pre seniorov vo vlastnej UTV.

Projekt Erasmus+ Senior´s Learning in the Digital Society – SeLiD

Nový projekt Erasmus+ 2019-1-SK01-KA204-060649 v oblasti KA2 Strategické Partnerstvá začala riešiť Univerzita tretieho veku CĎV UK pod názvom Senior´s Learning in the Digital Society (SeLiD) pre obdobie 1. September 2019 – 31. August 2021. Projekt koordinuje naša inštitúcia v spolupráci so 7-mimi partnerskými univerzitami z Európy: UPUA of Universidad de Alicante, Španielsko; Vysoké učení technické v Brne; Otto von Guericke Universität Magdeburg, Nemecko; Uppsala Senioruniversitet, Švédsko; Dresdner Seniorenakademie Drážďany, Nemecko; Uniwersytet Wroclawski Wroclaw, Poľsko, Technische Universität Chemnitz, Nemecko.

Priority projektu sú zacielené na otvorené vzdelávanie a inovatívne praxe v digitálnej oblasti so zameraním na rozvoj vzdelávacích možností a zručností pri používaní digitálnych (DT) a informačných technológií (IKT) a zariadení smerom k uspokojovaniu potrieb starších dospelých. Mnoho starších ľudí má bariéry pri využívaní digitálnej komunikácie, či pri návšteve digitálnych agentúr a klientskych centier. Podobné obavy prežívajú pri používaní digitálnych spotrebičov doma i nových zariadení ako sú napr. Smartfóny a i. Tréningy a praktické ukážky, ako aj nové typy kurzov IKT pomôžu seniorom prekonať bariéry a stanú sa istejšími v živote v digitálnej spoločnosti. Pozývame všetkých k účasti na projektovom prieskume i praktických exkurziách, ktoré pripravujeme.

Konkrétne aktivity a popis projektových stretnutí je obsahom vydaných Newslettrov: Newsletter 1Newsletter 2Newsletter 3Newsletter 4

Publikácia s výsledkami výskumu: Seniors´ Learning in the Digital Society

Článok: Digitalizácia u starších ľudí 


Link na projekt: https://selid.efos-europa.eu/

Inštruktážne video - kúpa lístka v MHD pomocou elektronickej peňaženky:

Senior´s Learning in the Digital Society (SeLiD)

Nový projekt Erasmus+ 2019-1-SK01-KA204-060649 v oblasti KA2 Strategické Partnerstvá začala riešiť Univerzita tretieho veku CĎV UK pod názvom Senior´s Learning in the Digital Society (SeLiD) pre obdobie 1. September 2019 – 31. August 2021. Projekt koordinuje naša inštitúcia v spolupráci so 7-mimi partnerskými univerzitami z Európy: UPUA of Universidad de Alicante, Španielsko; Vysoké učení technické v Brne; Otto von Guericke Universität Magdeburg, Nemecko; Uppsala Senioruniversitet, Švédsko; Dresdner Seniorenakademie Drážďany, Nemecko; Uniwersytet Wroclawski Wroclaw, Poľsko, Technische Universität Chemnitz, Nemecko.

Priority projektu sú zacielené na otvorené vzdelávanie a inovatívne praxe v digitálnej oblasti so zameraním na rozvoj vzdelávacích možností a zručností pri používaní digitálnych (DT) a informačných technológií (IKT) a zariadení smerom k uspokojovaniu potrieb starších dospelých. Mnoho starších ľudí má bariéry pri využívaní digitálnej komunikácie, či pri návšteve digitálnych agentúr a klientskych centier. Podobné obavy prežívajú pri používaní digitálnych spotrebičov doma i nových zariadení ako sú napr. Smartfóny a i. Tréningy a praktické ukážky, ako aj nové typy kurzov IKT pomôžu seniorom prekonať bariéry a stanú sa istejšími v živote v digitálnej spoločnosti. Pozývame všetkých k účasti na projektovom prieskume i praktických exkurziách, ktoré pripravujeme.

Konkrétne aktivity a popis projektových stretnutí je obsahom vydaných Newsletterov: Newsletter 1Newsletter 2Newsletter 3 

Viac informácií nájdete na stránke projektu: https://selid.efos-europa.eu/

Plánované výstupy projektu:

1. Porovnávacia štúdia, popisujúca možnosti vzdelávania seniorov v oblastiach informačných a komunikačných technológií v partnerských inštitúciách.

2. Prieskum potrieb starších ľudí a ich bariéry a problémy pri používaní digitálnych zariadení doma a v bežnom živote v digitálnej spoločnosti  - analýza a porovnanie.

3. Ponuka nových programov vzdelávania vytvorená na základe potrieb a zistení prieskumu a rozvoj zručností seniorov v oblasti používania digitálnych technológií.

4. Sumarizácia potrieb seniorov a zber dobrých praxí z partnerských inštitúcií.

5. Rozvoj možností a vyhľadávanie seniorov izolujúcich sa z digitálneho prostredia, prekonávanie bariér a práca v komunitách.

6. Programy vzdelávania a tréningy v IKT budú redukovať počty nezapojených seniorov a zlepšia ich zručnosti v používaní DT.

 7. Výsledky prieskumu a dobré praxe budú vydané v spoločnej publikácii projektu SeLiD a zverejnené na stránke projektu.

Inštruktážne video k používaniu digitálnych domácich spotrebičov a digitálnych registrácií v úradoch

ERASMUS+ Mobility for Teaching Staff Life Skills and ICT” (PROJECT KA104 TICTAC+55 - 2017-1-ES01-KA104-037163)

Kurz ICT for Active Ageing projektu ERASMUS+ KA104 TICTac+55 – BLENDED ICT LEARNING TECHNIQUES FOR OVER-55s organizuje Univerzita Komenského v Bratislave, Centrum ďalšieho vzdelávania a jeho Univerzita tretieho veku v spolupráci s Asociáciou Univerzít tretiegho veku v Španielsku a vybranými španielskymi univerzitami

Dátum: 6. Máj – 11. Máj 2018

Kontaktná osoba: PhD. Nadežda Hrapková, projektový manažér (nadezda.hrapkovacdv.uniba.sk).

 

 

Projekt Erasmus+

Logo EduSenNet
Logo erasmus plus

Educational Senior Network

Projekt Erasmus+ Educational Senior Network získalo CĎV UK na obdobie od 1.12.2014 do 30.10.2017.

Projekt je zameraný na inováciu programov zameraných na vzdelávanie seniorov v rámci univerzity tretieho veku i na mapovanie a porovnanie ponuky v rámci krajín Európy zameranej na vzdelávacie programy pre starších ľudí.

V ďalšej etape sa projekt zameriava na vyhľadávanie seniorov v komunitách a regiónoch, kde pre nich nie sú vytvorené vzdelávacie programy so zámerom ich inklúzie do nových programov vytvorených na základe prieskumu ich záujmov a potrieb. Práca súčasných seniorských študentov v teréne bude poskytovať priame informácie a príklady aktívneho starnutia rôznymi formami a prostriedkami vzdelávania. Porovnanie možností formálneho a neformálneho vzdelávania i prostriedkov informálneho vzdelávania by malo vytvoriť základ pre nové ponuky v navštívených komunitách.

Na základe skúseností zo zahraničia, porovnania podmienok vo vlastnej krajine a potrieb starších ľudí budeme zvažovať aplikáciu nových postupov a programov pre vzdelávanie širšieho počtu starších ľudí.

Na projekte spolupracujú partneri zo siedmich európskych univerzít a to v Alicante, VUT Brno, UK Bratislava, Groningen, Chemnitz, Magdeburg a Uppsala.

Viac informácií nájdete na stránke projektu:
http://edusennet.efos-europa.eu/

Projekty Grundtvig

Projekt ForAge (2012-2014)
bol reprezentantom budovania európskej mnohostrannej siete so zameraním na komunikáciu a šírenie skúseností v súvislosti s aplikáciou celoživotného vzdelávania v praxi tak, aby boli vytvorené nové vzdelávacie štandardy a nové metódy vzdelávania využiteľné v rámci celej Európy. Cieľom projektu ForAge bolo vybudovanie siete, ktorá sa stane výlučným zdrojom informácií o aktivitách a projektoch realizovaných v oblasti celoživotného vzdelávania v Európe. Projekt sa zameriaval na podporu šírenia hodnoty celoživotného vzdelávania pre seniorov v zmysle sociálnej inklúzie, účasti a solidarity medzi generáciami v európskych krajinách. Cieľom siete záujmových skupín bola podpora medzinárodného výskumu, budovanie informačnej základne pre celoživotné vzdelávanie a zlepšenie prístupu k inovatívnym a progresívnym myšlienkam a prístupom v Európe. Bližšie informácie získate na stránke projektu ForAge www.foragenetwork.eu

Senior volunteering project (SVP)
bol projektom výmeny seniorov dobrovoľníkov v rámci Dunajskej stratégie v spolupráci s centrom ZAWIW Univerzity v Ulme a našou UTV CĎV UK. V rámci projektu v rokoch 2010 - 2011 sa štyria seniorskí študenti obojstranne zapojili do dobrovoľníckych aktivít a strávili tri týždne v partnerskej krajine. Bližšie informácie získate na stránke projektu SVP.

VECU (Virtuálne európske kultúrne centrum)
Od augusta 2008 realizovala Univerzita tretieho veku projekt Grundtvig financovaný z prostriedkov EU. Projekt bol koordinovaný Univerzitou v Groningene a jej Senioren akademie. Bližšie informácie získate na stránke projektu VECU.

 

Ďalšie projekty Sokrates Grundtvig, financované z prostriedkov fondov EÚ:

  • Projekt EFOSEC - Európska federácia starších študentov jej rozšírenie a spolupráca sa zameral na metodiku a možnosti vzdelávania seniorov vo vybraných európskych krajinách a univerzitách ako projekt Sokrates od augusta 2006. Hlavnými partnermi boli popri UTV UK Univerzita v Groningene (Holandsko) a UTV Wroclaw (Poľsko). O výsledkoch Vám povie stránka projektu http://www.efos-europa.eu/efosec-d/

Organizátori a frekventanti štúdia na UTV boli v minulosti zapojení aj do nasledovných projektov ďalšieho vzdelávania v spolupráci s univerzitou v Ulme centrom ZAWIW.
Viac informácií nájdete na stránke www.uni-ulm.de/en/einrichtungen/zawiw/project-fields.html 

  • Senior volunteering project (SVP)bol projektom výmeny seniorov dobrovoľníkov v rámci Dunajskej stratégie v spolupráci s centrom ZAWIW Univerzity v Ulme a našou UTV CĎV UK. V rámci projektu v rokoch 2010 - 2011 sa štyria seniorskí študenti obojstranne zapojili do dobrovoľníckych aktivít a strávili tri týždne v partnerskej krajine. 
  • Na projekte Sokrates Grundtvig - E-LiLL - projekt spolupráce pri tvorbe dištančného vzdelávania pre seniorov - sme participovali v spolupráci s Katedrou informačnej a knižničnej vedy Filozofickej fakulty UK za koordinácie Univerzity v Ulme v Nemecku (od roku 2006).
  • Projekt SoLiLL [Ulm - Ge] (2001-2002), kde sme v roku 2001 participovali na workshope s príspevkom "Chlebové tradície v Európe
  • EuCoNeT- European competence network [Ulm - Ge] Sokrates Grundtvig 2 (2002-2004).